פרסומת

דלג לתוכן העמוד
נגישות פייסבוק יוטיוב אינסטגרם

מכרז פומבי מס' 65/2022 לשכירות מבנה עבור העירייה להפעלת תחנה לטיפול בזוג ובמשפחה

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, נדחה ליום 21.12.2022, עד השעה 15:00


 

מסמך הבהרות מס' 1 –  מכרז פומבי מס' 65/2022 - להשכרת מבנה עבור העירייה להפעלת תחנה לטיפול בזוג ובמשפחה

 


ניתן לעיין בתמצית תנאי המכרז באתר. כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז המלאים מתבקש לפנות במייל לכתובת yehuditn@givat-shmuel.muni.il לקבלת חוברת המכרז המלאה, לעיון בלבד.
קבלת חוברת המכרז במייל לא פוטרת את המציעים מרכישת המכרז.


 

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת הצעות לשכירת מתחם משרדים (להלן: משרדים" ו/או "מבנה") בגבעת שמואל לצורך הפעלת התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה. העירייה מעוניינת במתחם משרדים המצוי בבנייני משרדים בלבד בגבעת שמואל שניתן להם היתר כדין, המצויים במרחק של עד קילומטר מבנייני העירייה.
2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 15:30, תמורת סך של 300 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל. 
3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 5,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 14.3.2023.
4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
5. שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 5.12.2022 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל: yehuditn@givat-shmuel.muni.il
6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום   14.12.2022 בשעה 15:00.
7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

                                                                                            
 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז