* הסתייעות במלווה מטעם מקבל השירות.
* פינוי בחירום.
* שירות בלא המתנה בתור.

כללי
עיריית גבעת שמואל, כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין לקבל סיוע מהעירייה לעשות זאת בדרך התואמת את מוגבלותו.
עיריית גבעת שמואל פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל
להסדיר את הדרכים למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות.

הגדרות
1. החוק - חוק שיוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998.
2. התקנות – תקנות נגישות השירות, 2013.
3. שירות לאנשים – אמצעים למתן שירות הקשור לפעילות עיריית גבעת שמואל.

תחולת הנוהל
הנוהל חל על כל מבני ועובדי עיריית גבעת שמואל.

הסתייעות במלווה מטעם מקבל השירות
העירייה ביצעה התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות במלווה מטעמו של האדם עם המוגבלות.

סיוע במילוי טפסים
מותנית קבלת שירות במילוי טפסים בכתב יד, בהקלדה או במסך מגע במקום שניתן בו השירות, העירייה (נותני השירות), תספק סיוע במילוי הטפסים, על פי בקשתו של אדם עם מוגבלות אשר עקב מוגבלותו אינו יכול לכתוב או להקליד לפי העיניין.

נוהל פינוי בחירום
העירייה התאימה את נוהלי הפינוי והחילוץ בחירום הקיימים במקום שניתן בו השירות, כדי להבטיח שפינויים של אנשים עם מוגבלות יעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך שמירה על כבוד האדם.

מתן שירות בלא המתנה בתור
אדם עם מוגבלות אינו ממתין בתור וזאת לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו, ורשאי האחראי לדרוש מן האדם עם המוגבלות, הצגת תעודת נכה תקפה המציינת טת זכאותו להתאמה זו, שהיא אחת מאלה:
1. תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
2. תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון.
3. ניתן שירות לפי תור הנקבע מראש, יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת האדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלות של האדם. אין באמור בתקנת משנה זו משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים.