אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע)

בקשה לקבלת היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין/גרוטאות

 

 
הצהרת מבקש/ת ההיתר:
הנני  מצהיר/ה כי קראתי את התנאים להיתר ומתחייב/ת לקיימם.
הנני מצהיר/ה כי אהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם, ומתחייב/ת לפצות את עיריית גבעת שמואל באם תוגש נגדה תביעה נזק שנגרם לרחוב, הולכי רגל, רכבים וכו'
ידוע לי כן התנאי לקבלת ההיתר הינו עמידה בכל התנאים המפורטים מטה  וכי אי עמידה בתנאים אלו עלול לגרום לביטול ההיתר ולרישום קנסות על פי וק עזר (איכות הסביבה,, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון)
 
הריני להצהיר, שידוע לי כי אי מילוי אלו, במלואן או בחלקן, מהווה עבירה עפ"י הדין הפלילי. 
ובזאת באתי על החתום (מבקש/ת ההיתר)
 
 
Browser not supported
 
תנאים מיוחדים להיתר:
המכולה תוצב ל-14 יום בלבד מיום ההיתר.
משקופים, דלתות, ארונות מטבח וכד' יפונו ע"י מבקש ההיתר.
יש לדאוג לניקיון המכולה וסביבותיה באופן תדיר.
המכולה חייבת להיות מסומנת עם טלפון וכתובת להמשך טיפול.
אסור להשליך פסולת בנייה מהדירה למכולה ישירות ללא שרוול ללא כיסוי המכולה.
המכולה לא תוצב על מדרכה.
בסופי שבוע או בערבי חג יש לפנות את המכולה.
כל נזק שיגרם למדרכה/לרחוב בעקבות הצבת המכולה יחול על הח"מ.
המכולה תוצב על הכביש במקום המותר לחניה