תהליך הפיקוח על עסקים
ככלל, חובה על בעל/ת העסק להודיע למחלקת רישוי עסקים על פתיחת עסק ולקבל המידע הרלוונטי לעסק. על בעל/ת העסק מוטלת אחריות לפעול להשגת רישיון עסק.יחד עם זאת, מעת לעת מבוצעת בקורת של מחלקת  רישוי עסקים, מתקבל דיווח במחלקה על עסקים חדשים טעוני רישוי, שינוי בעלות ועוד .

במקרה ועסק טעון רישוי פועל ללא רישיון עסק, בעלי העסק ו/או עובד/מנהל מטעם העסק יקבלו מכתב המורה להם להגיע למחלקת רישוי עסקים לשם פתיחת תיק רישוי. במידה ובעלי העסק לא יגיעו למחלקה בתוך 30 יום ימים ממתן המכתב, תישלח התראה ראשונה. במידה ובעלי העסק לא יגיעו למחלקה גם אחרי מתן התראה זו בתוך 30 יום, בעלי העסק יוזמנו לשימוע בפני מנהל מחלקת רישוי עסקים לקראת פתיחת הליכי אכיפה. לא פעלו בעלי העסק לפי הנחיות הרשות, התובע של המועצה ינקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשות המועצה כנגד האדם המנהל או מפעיל עסק ללא רישיון, כולל המלצה להוצאת צו סגירה מינהלי, הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון ועוד.

לאחר  הגשת הבקשה לרישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים תסייע לבעלי העסק בכל הדרוש להנעת הליך הרישוי אל מול  "נותני אישור"

תשומת ליבכם, תינתן עדיפות אכיפה במיוחד בעסקים רבי קהל, עסקי מזון, עסקים בעלי חומרים מסוכנים הפועלים ללא אשורים ,

מקרים בהם תתקבל הודעה שהעסק מסכן את שלום הציבור ובריאותו, קיימים מפגעים ומטרדים לסביבה כתוצאה מפעילות העסק, יועבר התיק להמשך טיפול התובע של המועצה לצורך הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון,יינתן צו סגירה לעסק, הכל לפני העניין ועל פי כל דין. 
 

  על פי החוק חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון.על בעלי העסק לפעול להסדרת כל הדרוש עד להשגת רישיון עסק כחוק.
 

צו הפסקה מנהלי
בהתאם לסעיפים  20,21 לחוק רישוי עסקים ראש הרשות המקומית רשאי להוציא צו לסגירת העסק ותוקפו 30 יום ממועד חתימתו של ראש הרשות עליו.הצו ניתן להארכה לתקופה נוספת כנקבע וכמפורט בחוק.

העילות להוצאת הצו הן על פי רוב סכנה לשלום הציבור או בריאותו,סכנת אש,מטרדים קשים לשכנים וכיוצא בזה.
 

צו סגירה שיפוטי
צו הניתן מטעם בית משפט במסגרת תהליך שיפוטי,צו המורה על סגירתו של העסק מיום שקבע בית המשפט., בהתאם  למפורט בסעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

בית המשפט רשאי להורות על סגירתו המידית של עסק, עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים ובטרם חויב העסק בדין וזאת על פי הנקבע בחוק רישוי  עסקים.