הגשת בקשה לרישיון עסק


   תצהיר של מבקש רישיון עסק/היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק לפי סעיף 8ב' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 לצורך מתן/חידוש רישיון עסק


   תצהיר בעלים/בעל זכות חתימה בתאגיד בבקשה לרישיון עסק - במסלול אישור על יסוד תצהיר לעניין כבאות


   השגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 טופס 9 (תקנות 11(ב1) ו-11ד(ג) ו-(ט))


   תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר לשם חידוש רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 טופס 5א - (תקנות 28א(ב)(2) ו-29(ג))


   תצהיר של המבקש היתר מזורז א'/היתר מזורז ב'/רישיון על יסוד תצהיר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 טופס 5 - (תקנות 3ג(א), 3ז(ג)(4) ו-31)


   בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/רישיון על יסוד תצהיר/רישיון או היתר עקב שינוי בעלות לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 טופס 2 (תקנות 3א, 3ב, 3ז, 3ח, 4, 5, 31, 33 ו-39)


   הצהרת חנות או עסק שאינו מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים


   הצהרת מחזיק של מקום הפתוח לציבור (מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, במבנה ובשטח פתוח)


   התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש–הגבלת פעילות), התש"ף


   הצהרת קניון: התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש–הגבלת פעילות), התש"ף 2020-לפי תקנה5(ב)(3) לתקנות


בקשה לחוות דעת מקדמית לפי התקנות


בקשה לרישיון לפי התקנות


אישור או דחיית הגשת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר


הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או חידוש רישיון או הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים


תצהיר של המבקש היתר מזורז א או היתר מזורז ב או רישיון על יסוד תצהיר


תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני


אישור או דחייה קבלת תצהיר ומסמכים לבקשות למסלולים


הפניית בקשה אל נותן או גורם נוסף לרישיון או היתר זמני או היתר מזורז מאת רשות הרישוי


רישיון עסק לפי התקנות


השגה לפי התקנות


טופס חוות דעת מורשה נגישות מעודכן


טופס בדיקה עצמית


טופס תצהיר נגישות