הצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לכותלי העסק טעונה אישור מיוחד של מחלקת רישוי עסקים. 

חקיקה: 
חוק העזר לגבעת שמואל (שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים) התשע"ז- 2017

הגדרות למפרט זה:
"רחוב"- לרבות דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש לרבות גשר, מעבר המשמש רחוב או מיועד לשמש אמצעי גישה לבתים בין פרטי ובין ציבורי, כיכר, טיילת, מעברים בקניון או מרכז מסחרי תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן, וכן כל מקום פתוח לשימוש ציבורי או שהציבור נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית;
"ראש העירייה"- ראש העירייה על פי חוק העזר או מי שיוסמך על ידו לחתום על היתרי שולחנות וכיסאות לפעילות עסקים. 
"בית אוכל" – עסק שהוא מסוג פריט רישוי 4.2א, 4.2ב   על פי צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשע"ג- 2013,  אשר רשאי להגיש מזון או שתיה ללקוחותיו לצריכה במקום העסק.
"עינוג ציבורי" עסק השייך לקבוצת פרטי הרישוי מספר 7 בתוספת לצו רישוי עסקים.
"פאב" – עסק למכירת אלכוהול לצריכה במקום העסק ( פריט 4.8), בין שנדרש לו רישיון לפי פריט זה בלבד ובין שנדרש לו רישיון ביחד עם פריטי רישוי, נוספים הנוגעים לבתי אוכל.
"היתר שולחנות וכיסאות", "ההיתר"  – היתר שניתן על ידי העירייה באמצעות מנהלת מחלקת רישוי עסקים, להצבת שולחנות וכיסאות במקום הפתוח למעבר הציבור. 

כללי:

 • בתי אוכל ופאבים רשאים להציב, על פי היתר, שולחנות וכיסאות לישיבת לקוחותיהם בשטח "הרחוב". ההיתר יכלול רשות להציב גם שמשיות מעל שטח הישיבה וכן עמדת שרות ועמדת מחשב. 
 • הצבת השולחנות והכיסאות תיעשה על פי  ובהתאם לתנאי ההיתר. 
 • הצבת השולחנות, הכיסאות והשמשיות לא תחרוג מקו חזית מבנה העסק, אלא אם ניתן היתר חריג לעשות כן. 
 • מי שניתן לו היתר להצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לשטח העסק יהיה אחראי על ניקיון המדרכה והשטח הציבורי בו מצויים הכיסאות והשולחנות בכל עת, כולל שטיפתם.

הגשת בקשה להיתר ובדיקתה:

 • בעל עסק מסוג בית אוכל, שרשאי על פי רישיונו להכין ולהגיש אוכל או משקה   לצריכה במקום, יוכל להגיש בקשה להיתר שולחנות וכיסאות במחלקת רישוי עסקים
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה שבו יפורטו השטח המבוקש, ותנאיו. 
 • לבקשה יצורף תרשים בקנה מידה של  1:100 ובו יתואר השטח המבוקש. בתרשים יפורטו שטח הישיבה, המדרכה או הרחוב לכל רוחבו וכן יצוינו המכשולים המצויים בשטח המעבר לציבור הגובלים בעסק. כמו כן יכלול התרשים תיאור מדויק של הגידור המתוכנן לשטח הישיבה אם יש לבעל העסק כוונה להקים גידור.
 • תכנית שטח הישיבה תאושר לאחר ביקור בשטח של מנהל מחלקת רישוי עסקים או מבקר עסקים שיאשר בחתימתו את התאמת התוכנית למצב בפועל ואת דרכי שמירת המעבר הפתוח לתנועה חופשית של הציבור, ללא שיהוו מטרד.

הוצאת היתר:

 • לאחר אישור התוכנית, יופק היתר לעסק, ובתנאי שלעסק רישיון או היתר זמני או היתר מזורז או שהעסק נמצא "בתהליך רישוי תקין".
 • על גבי ההיתר יפורטו שטח הישיבה המאושר ותנאי ההיתר שנקבעו. להיתר יצורף העתק מהתוכנית שאושרה.
 • ההיתר יוצא לאחר תשלום אגרה  בסכום מעודכן כפי שנקבע בתוספת הראשונה  לחוק העזר. 
 • להיתר לא יהיה תוקף ללא אישור בדבר תשלום האגרה.
 • את האגרה ניתן לשלם בבנק הדואר, בקופת העירייה או האמצעות אתר האינטרנט של העירייה. 

תוקף ההיתר:
ההיתר יינתן לתקופה שתסתיים ביום 31 לדצמבר של השנה  בה הוא ניתן או עד למועד אחר שיצוין בו. 

סירוב למתן היתר:
העירייה רשאית לסרב להוצאת היתר מנימוקים שירשמו ובכלל זה מהסיבות הבאות-
א. העסק, או מתן ההיתר גורם מטרדים.
ב.  בקשתו של העסק לרישיון עסק סורבה.
ג.  כנגד העסק מתנהלים הליכי אכיפה שיפוטיים או מנהליים. 
ד. העסק נמצא בתהליך רישוי לא תקין.
ה. תכנית ההיתר שהוגשה עם הבקשה להיתר סורבה על ידי מנהלת מחלקת רישוי עסקים.

הנחיות תכנון ועיצוב השטח:

 • אורך שטח ההיתר לא יעלה על אורך חזית העסק.
 • רוחב שטח ההיתר לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה וישמר מינימום מעבר של 1.5 עד 2 מטר פנוי למעבר הציבור, ללא מכשולים מכל סוג. 
 • שטח הישיבה יסומן בקו לבן ברוחב  5 ס"מ.
 • את תיחום המשטח מומלץ לבצע על ידי גידור דקורטיבית שגובהו לא יעלה על 80 או  על ידי אדניות עם צמחים שיוצבו מסביב לשטח ההיתר בחלק הפנימי של קו הסימון.
 • הריהוט בשטח ההיתר לא יחובר לקרקע.
 • גידור דקורטיבי יחובר לקרקע בעזרת ברגים בלבד ולא בעזרת יציקה לתוך הקרקע.

סייגים:
היתר לשולחנות וכיסאות המוצבים בשטח פרטי, אשר בגינו משולמים דמי שימוש לבעלי הנכס, וגם משלם ארנונה על שטח הישיבה לא יחויב בתשלום אגרה בדין ההיתר. 
קישור לחוק עזר גבעת שמואל (שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים), התשע"ז- 2017

חוק עזר גבעת שמואל (שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים), התשע"ז- 2017