• על כל פריט עיסוק המופיע במסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות, בין אם הוזכרו במדריך זה ובים אם לאו.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  • אין באמור במסמך זה משום מתן פטור כלשהוא מהדרישה לעמוד בכול חוקי העזר של העירייה.
  • כל שינוי בהוראות כל דין ובכלל זה הנחיות רגולטוריות יחול על העסקים טעוני הרישוי מיום פירסומו כדין ויחייב את בעלי העסקים.
  • המידע והדרישות המפורטים במסמך זה מתייחסים לסוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד ארצי וכן לעסקים נוספים לשם נוחות בעלי העסקים. עם פירסום מפרטים אחידים ארציים נוספים יעודכנו ההנחיות העירוניות במסמך זה בהתאם, והעירייה תהיה רשאית לעדכן את דרישותיה בהתאם.
  • בכול מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין דרישת כל חוק, תקנות או הנחיה מנהלתית מחייבת ("החוק") יקבעו הוראות החוק.