כאמור, לא כול עסק הינו עסק שיש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו. 
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג- 2013 קובע רשימה סגורה של עסקים הטעונים רישיון עסק.
לשם הנוחות הוכנה רשימה של עסקים שאינם טעונים הוצאת רישיון. מטבע הדברים אין זו רשימה הכוללת את כל העסקים הקיימים, אלא את העסקים הנפוצים אשר לגביהם נשאלנו בעבר.