חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 *

1. חופש מידע
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

2. הגדרות
בחוק זה -
" ועדה משותפת " - ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת;
" מידע " - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב;
" ממונה " - מי שמונה לפי סעיף3 ;
" קבלת מידע " - לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;
" רשות ציבורית " -
(1 ) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2 ) לשכת נשיא המדינה;
(3 ) הכנסת;
(4 ) מבקר המדינה, למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור;
(5 ) בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין - למעט לגבי תוכנו של הליך משפטי;
(6 ) רשות מקומית;
(7 ) תאגיד בשליטת רשות מקומית;
(8 ) תאגיד שהוקם בחוק;
(9 ) חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות , התשל"ה-1975 1 , שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור; קביעה באמור יכול שתהיה לגבי כל פעילותה של החברה או לגבי פעילויות מסוימות;
(10) גוף אחר, הממלא תפקיד ציבורי, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח -1958 ] נוסח משולב[ 2 , שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי כל פעילותו של גוף כאמור או לגבי פעילויות מסוימות;