5.1 רעש:
5.1.1 בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, בכותלי העסק ובסמוך לו, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו, ויקיים את כל האמור בתקנות אלו ובתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992,לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.


5.1.2 במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת רעש בלתי סביר, יפחית בעל העסק את עוצמת הרעש  ויגיש למדור רישוי עסקים ו/או אגף שפ"ה תוצאות מדידות, שנערכו על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, המוכיחות שהעסק עומד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ובתקנות, והמלצות להקטנת עוצמת הרעש. בעל העסק יימלא ויישם את המלצות חוות הדעת האמורה לאחר שאושרה על ידי אגף איכות הסביבה שבעירייה, ובתנאים שנקבעו על ידי האגף הנ"ל.


5.1.3 על פי דרישת המחלקה לרישוי עסקים, יידרש בעל העסק לבצע בדיקה של יועץ אקוסטי כדי להוכיח שהוא אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר, ותתקיים בנוכחות נציג אגף איכות הסביבה.

 

5.2 ריח:
5.2.1 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 ובנוהל המשרד להגנת הסביבה כתוצאה מפעילות עסקו.

5.2.2 במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח. בעל העסק יגיש לאגף איכות הסביבה את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.


5.2.3 במידה והתברר כי הריח הבלתי סביר מפעילות העסק עדיין ממשיך, למרות נקיטת הפעולות ע"י בעל העסק להקטנת עוצמתו, כאמור בפסקה 5.2.2 לעיל, יגיש בעל העסק לאגף איכות הסביבה תכנית להפחתת עוצמת הריח  אשר תכלול אפיון מוקדי הריח והמלצות להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח במוקדים אלו.


5.2.4 בעל העסק יישם את האמצעים להקטנת עוצמת הריח או מסקנות סקר הריחות.


5.2.4 עסק שמייצר חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאים, יתקין מיגון נגד קרינה אלקטרומגנטית, לממיר זרם ישר לזרם חילופין.