לוגו עיריית גבעת שמואל
 
עיריית גבעת שמואל - רשות החניה העירונית
בקשה למתן תו חניה לבעל עסק

(בהתאם לסעיף 7 לחוק עזר גבעת שמואל (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ה-2014)
 
 
שימו לב: טופס זה נועד לשימוש בעלי עסקים שעסקם נמצא ברחוב בן גוריון 18 או 20 ומרכז מסחרי רמת אילן. במקרים חריגים ניתן לפנות למחלקת חניה ופיקוח. 
 
אני החתום מטה:

 
 
הצהרה:

מבקש/ת בזה להנפיק לי תו חניה לבעל עסק לפי סעיף 7 לחוק עזר לגבעת שמואל (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ה-2014 (להלן: "חוק העזר") ואני מתחייב/ת בחתימת ידי להשתמש בתו חניה אזורי בהתאם להוראות חוק העזר.
ידוע לי כי תוקף תו החניה הוא בהתאם לסוג תו חניה לבעל עסק.
כמו כן ידוע לי כי הזכות לקבלת תו חניה חדש מותנית בהחזרת תו החניה הישן לעירייה / רשות החניה העירונית או במידה ותו החניה הישן אינו מצוי ברשותי עלי להמציא הצהרה בנוסח הבא: 
 
אני:
 
נושא: 
 
מצהי/ר כי תו החניה אינו מצוי בידי ואני מתחייב/ת שלא לעשות בו כל שימוש.
 
 
הריני להצהיר, כי השימוש בתו החניה מוגבל לשעות הפעילות של העסק אשר בבעלותי. 
 
להלן שעות פעילות העסק אשר בבעלותי:
 

 
הריני להצהיר, כי ידוע לי כי אי-מילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן, מהוות עבירה על חוק עזר זה.
 
כמו כן אני מתחייב/ת להודיע לעירייה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן וכן להשיב את תו החניה האזורי לעירייה באופן מיידי:
  1. תווית החניה הועברה לרשותו של אחר.
  2. הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר.
  3. הופסק השימוש הקבוע ברכב.
  4. העסק נסגר או שהועתק לעיר אחרת.
 
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים בבקשה זאת נכונים
 

Browser not supported

Browser not supported

 
 
על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: