מצהיר בזאת כי התגוררתי בנכס הנמצא: 
 
 
וכי ביום: 
 
עזבנו את הנכס. הח"מ אינו מחזיק בנכס כהגדרתו בחוק.
 
האם ידעת את בעלי הנכס?
 
על החתום:
 
 
Browser not supported