פרטי הנכס (יחידת הדיור):
 
 
פרטי מגיש הבקשה:
 
 
 
אני מגיש הבקשה, מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה הנם נכונים
 
Browser not supported
 
 
להצהרה זו מצורפים המסמכים הבאים (יש לצרף את המסמכים שלהלן):
 
תצלום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס (עבור ילדים עד גיל 18, ניתן לשלוח את תצלום הספח של ההורים)
 
 
 
 
 
העירייה תעדכן את השינוי המדווח ע"י הצרכן החל מחשבון המים שיופק לאחר שהדיווח נתקבל בעירייה.