חדש! דיווח עצמי על קריאת מים


תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי רשות המים
תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים ומתעדכנים פעמיים בשנה (ינואר ויולי).
תעריפי המים והביוב נקבעו על פי עקרון העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב. תעריפי המים והביוב יכסו את סך העלויות הנדרשות לספקי המים לביצוע השקעות ולתפעול מערכות המים והביוב.

בהתאם  לכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:

תעריף נמוך: עבור כמות מוכרת (תעריף1) ,בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס.

תעריף גבוה: עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון.

סכום החיוב נקבע בהתאם לימי הצריכה ולסה"כ הצריכה במ"ק כמצוין בחשבון.

כעקרון, לרובנו יש 2 מדי מים (להוציא חלק מהבתים הפרטיים בהם קיים רק מד מים אחד(:

מד משויך – משויך לדירה ספציפית ומודד את הצריכה הפרטית בנכס. מד המים המשויך רשום בספרי החברה על שם צרכן ספציפי. 

מד ראשי – המודד את כלל המים המסופקים בנכס )כולל האספקה למדים המשוייכים(.

צריכה משותפת 
הפרשי מדידה - הצריכה הכוללת של הבניין נמדדת על ידי מד המים הראשי המותקן בפתח המגרש. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים המשויכים, מסך כמות הצריכה שנמדדה במד הראשי. בהתאם לחוק, הצריכה המשותפת מחולקת בין יחידות הדיור וחלקה היחסי מתווסף לצריכה הדירתית המשוייכת

החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת המשותפת בין המד הראשי לכלל המדים המשויכים לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית גינה, ברז חדר האשפה ועוד, אך עלולה לכלול גם דליפות, נזילות וגניבות מים מהצנרת המשותפת. 

ובהתאם, חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: 
האחד – עבור הצריכה הפרטית בנכס, אשר נמדדת במד המים המשויך לאותו הנכס.

השני – עבור הצריכה המשותפת המיוחסים לנכס. 

העירייה מבצעת קריאה של מדי המים, עפ"י הכללים,  מידי חודשיים. צריכת המים על פיה מחויב הצרכן נקבעת לפי ההפרש בין קריאת מד המים המשויך בסוף תקופת החיוב הנוכחית לבין קריאת המד בסוף תקופת החיוב הקודמת, בתוספת לחלקו היחסי של הצרכן בצריכה המשותפת.

חשוב לדעת
האחריות על הצנרת הביתית – הצנרת ממד המים המשויך, עד וכולל הנכס הפרטי – על בעל הנכס. 

האחריות על הצנרת המשותפת – הצנרת ממד המים הראשי הנמצא בפתח המגרש ועד למדי המים המשויכים לבתים – על כל בעלי הנכסים שבמגרש.

אחריות ספק המים הינה עד למד המים הראשי בכניסה למגרש.

קיבלתם חשבון מים גבוה מהרגיל? 
מומלץ לבצע מספר בדיקות פשוטות:
יש לבדוק אם החשבון נעשה לפי הערכה – מצוין על גבי החשבון. 
האם מספר הנפשות בנכס מעודכן – יש לבדוק ולאמת מול המופיע בחשבון
האם הייתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש? שיפוץ? 
האם יש נזילה בנכס? 
ניתן לבדוק זאת ע"י סגירת כל הברזים בנכס ובחינת מד המים הדירתי.
אם המד "מסתובב" – ככל הנראה יש נזילה.

איתרתם נזילה או קיבלתם הודעה על חשד לנזילה?
האחריות על הצנרת הביתית והמשותפת הינה של בעלי הנכסים, ולא של העירייה.
לאחר תיקונה, באפשרותך לפנות לעירייה בטופס הצהרה על דיווח נזילה סמויה בבקשה להכיר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה. 
יש לציין, כי המחיר המופחת (תעריף נזילה) יינתן, לכל היותר, לגבי 2  תקופות צריכה רצופות (4 חודשים).

חשוב לשים לב!
את ההכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתן לקבל: רק עד פעמיים בכל 12 חודשים במד מים דירתי; ורק פעם אחת בכל 12 חודשים במד מים ראשי ורק אם הנזילה תוקנה. 

אם יש לכם חשד לבעיה, אך לא אותרה נזילה, באפשרותכם לפנות לעירייה ולפתוח בהליך בירור חשבון, המורכב מבדיקות ראשוניות המבוצעות ללא תשלום ומבדיקות נוספות, המבוצעות בתשלום המוגדר בכללים דוגמת שליחת מד לבדיקת בוררות.

עדכון מספר הדיירים המוכרים
כמות מים מוכרת
לכמות הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה לצורך קביעת כמות המים המוכרת ליחידת דיור. כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך.

בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו 2016, כמות הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור, תיקבע על פי הרישום במרשם האוכלוסין.

צרכנים שלא הסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, בכתובתם הנוכחית, רשאים לפנות אל העירייה בבקשה לעדכן את מספר הדיירים המוכרים על מנת להמשיך וליהנות מהקצבת המים, בתעריף הנמוך, המגיעה להם.

שימו לב! 
בהעדר דיווח, וכן במקרים של דייר אחד, הכמות המוכרת תקבע ל-2 דיירים בלבד.

עדכון מספר דיירים בידי צרכן ביתי
אם מספר הדיירים המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס, אתם רשאים לפנות לעירייה ולהצהיר על מספר הדיירים המעודכן, באמצעות טופס הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור, בצרוף מסמכים נדרשים.

מסמכים נדרשים:

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים הנוכחית, ואת שמות המתגוררים בנכס.
  • צילום ת.ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

 

 

   הצהרה על תיקון נזילת מים סמויה - טופס מקוון


הצהרה על תיקון נזילת מים סמויה - טופס ידני

   הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור - טופס מקוון


הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור - טופס ידני

חדש! דיווח עצמי על קריאת מים