עיריית גבעת שמואל יחד עם מנהל התכנון במשרד האוצר מקדמים את הכנת תכנית המתאר הכוללנית לעיר לשנת היעד 2040. התכנית מתבססת על תהליך תכנוני שהחל באיסוף נתונים וניתוחם, גיבוש החזון, וקביעת סכמה אסטרטגית לפיתוח העיר, ממנה נגזרה חלופה תכנונית נבחרת. תכנית המתאר הכוללנית מהווה שלב משמעותי ביותר בתהליך יצירתה של מסגרת תכנונית שתאפשר העברת סמכויות תכנון לועדה המקומית לתכנון ולבניה. 
תכנית המתאר קובעת את אופן פיתוח העיר עד לשנת היעד 2040 תוך בחינת הצרכים העתידיים בעיר ובראייה לטווח ארוך.

 

מטרת תכנית המתאר

תכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי העיר. מטרתה של תכנית המתאר הכוללת לגבעת שמואל היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות העיר. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות העיר לטווח ארוך.

תכנית מתאר מאושרת ומוסכמת הינה בסיס לניהול עירוני שקוף, תקין ויעיל והיא מיועדת  למימוש  בשלבים  לאורך כ-20 שנים.  בבסיסה של התכנית- הבטחת פיתוח השטחים הציבוריים והתשתיות לרווחת תושבי העיר בהווה ובעתיד בד בבד עם פיתוח וגידול העיר.  אחד מתפקידה העיקריים של התכנית הוא לאזן בין מדיניות התכנון העירונית המציבה בראש- מתן מענה למטרות העיר ורווחת התושבים,  לבין המדיניות הארצית הנדרשת כיום מהרשויות המקומיות. יודגש כי תכנית מתאר איננה תכנית מפורטת אלא  תכנית –על /שלד  תכנוני בלבד כאשר כל פרוייקט נקודתי, המהווה  חלק מתכנית המתאר,  נדרש להיות מאושר במסגרת תכנית מפורטת בפני עצמו.

 

תהליך התכנון

ניתוח מצב קיים
ברור מוקדם, איסוף נתונים וניתוחם. בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים, וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתכנית (תחבורה, שטחי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, תעסוקה ומסחר, תשתיות, מגורים, חברה, שימור, סביבה ועוד) ומאושרת מדיניות התכנון. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרים סוגיות והזדמנויות לגביהן צריכה התכנית להתייחס. יועלו לאתר דוחות המרכזים את תוצרי שלב התכנון הראשוני.
 
גיבוש מטרות, יעדים ופרוגרמה
על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדרות מטרות התכנית, יעדיה והפרוגרמה לתכנית: זו קובעת את יעדי האוכלוסייה והיקף השטחים הנדרשים לשימושים השונים. מטרות ויעדי התכנית עשויים להשתנות במהלך הכנת התכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני פיתוח מרכזיים.
 
הכנת חלופות תכנוניות וסכמה אסטרטגית
בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות הנובעות מסכמה אסטרטגית מנחה. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו נקודת מוצא לפיתוח הסכמה, ממנה צוות התכנון מפיק חלופה/חלופות שונות להשגת מטרות התכנית. בהמשך, תגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תכנית המתאר.
 
תכנון סטטוטורי
בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים (המסמכים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית) לקראת הצגתם לוועדה המקומית ובהמשך לוועדה המחוזית.

 

צוות התכנון

התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדריכל עדן בר מחברת "בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים".

ראש צוות, תכנון פיזי ונופי – עדן בר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים
מרכז תפעול, תכנון פיזי – עידו שניצר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים
תכנון תחבורה  תמר דרייפוס, אמי מתום
ניקוז – רונאל ברזילי, הידרומודול
מים וביוב – שלום כפיר, בלשה ילון
תכנון סביבתי – מור מיטלמן, אורבניקס
כלכלה אורבנית – שחר אוריאן, אורבניקס
פרוגרמה למוסדות ציבור – איריס דרורי, אורבניקס
שימור – ליבנה רונן שואף