תהליך השיתוף מבוסס על מספר עקרונות:

תהליך השיתוף הינו חלק מתהליך התכנון והוא משולב בו לכל אורכו. בכל המפגשים ישנו ערך מובהק לכל השותפים. מפגשי השיתוף מתמקדים בהיבטים שונים של תכנית המתאר. תהליך השיתוף נותן ביטוי למגוון דעות.
 
תהליך השיתוף מותאם לרמת השיתוף, לבעלי העניין ולתהליך התכנון. לא כל הנושאים פתוחים לשיתוף באותו היקף ואופן ובכל מקרה, תהליך השיתוף אינו גורע מסמכות מוסדות התכנון לקבל החלטות.
 
תכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק": החלטות תכנוניות שנקבעו במסמכי תכנון נוספים מהוות נקודת מוצא לתכנון.