2.1 בעל עסק יעמוד בכל האמור בהוראות חוק עזר לגבעת שמואל (מודעות ושלטים), התשס"ג-2003, וכל חוק עזר אחר שיבוא במקומו.


2.2 בעל עסק ישלט את עסקו רק לאחר שהגיש לכך בקשה על פי טופס "בקשה להתקנת שלט/מודעה" ולאחר שקבל לכך רישיון מאת וועדת שילוט ולאחר ששילם את האגרה הקבועה בחוק, ויעמוד באמור במסמך "בקשה לרישיון להצגת שלט לשנת____"


2.3 בעל עסק לא יציג ולא יתלה ולא יפרסם  שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו להציגו, לתלותו ו/או לפרסמו ולא יגרום לפרסומו, אלא לאחר שקיבל לידיו רישיון להצגתו ובהתאם לתנאי הרישיון. לצורך קבלת הרישיון על בעל העסק להגיש בקשה להיתר ולפעול בהתאם לקבוע בהוראות חוק העזר הנ"ל.