כללי
עיריית גבעת שמואל, כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין הנעזר בחיית שירות, להיכנס למבניה ואתריה.
עיריית גבעת שמואל פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל
להסדיר את כניסתו של אדם הנעזר בחיית שירות, בכל אחד ממבני העירייה.

הגדרות
1. החוק - חוק שיוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998.
2. התקנות – תקנות נגישות השירות, 2013.
3. חיית שירות – חיה המאולפת לעזור לאדם עם מוגבלות לנוע ולהתמצא בסביבתו.

תחולת הנוהל
הנוהל חל על כל עובדי עיריית גבעת שמואל.

נוהל התייחסות לאדם הנעזר בחיית שירות
1. אדם הנעזר בחיית שירות (כדוגמת כלב נחייה לעיוורים) יהיה רשאי להיכנס עם חיית 
    השירות לכל מבנה שבו פועלת עיריית גבעת שמואל.
2. היה וחיית השירות איננה כלב נחייה לעיוורים, רשאי מנהל המקום לבקש אישור על היות 
    החיה חיית שירות.
3. אם קיימת סיבה מיוחדת שבגללה לא מתאפשרת כניסה למבנה עם חיית שירות (כמו 
    מרפאה למשל), יש להסדיר בכניסה מקום מוסדר לשהות חיית השירות.