רקע:

סקירת מערך האיסוף : איסוף גזם וגרוטאות מתבצע גם באיסוף ממכולות גזם ייעודיות וגם בפינות רחוב ברחבי העיר.
האיסוף ברחובות מתבצע פעמיים בשבוע בכל העיר ובנוסף ניתן להוציא למכולות הגזם , מכולות הגזם ככלל נאספות בכל יום .

מטרת הנוהל:

להגדיר מה נאסף ע"י משאית הגזם, הגדרת מיקום פינוי הגזם / גרוטאות, כמות הגזם / גרוטאות שניתן להוציא, הגדרת כמות חריגה וצורת הטיפול בה.
• הגדרת איסוף העיריה לקבלני הגינון בעיר היא ככל שיידרש.
• קבלני הגינון יוכלו להוציא גזם ביום שאינו יום פינוי בתאום מראש עם מחלקת התברואה באזור העבודה , במקרים חריגים האישור יהיה פרטני.
• ככלל הוצאת גזם תהיה רק בימי האיסוף המותרים והמשתנים מעת לעת.
• יש להתעדכן באתר העירייה על ימי הוצאת הגזם המותרים.
• את הגזם ניתן להוציא בימים המותרים לקרנות הרחוב או לחילופין למכולות המוצבות לצורך פינוי גזם
• חל איסור מוחלט לחסום מדרכות ובאחריות התושב / הגנן לדאוג לכך שהערימה תהיה יציבה ולא תתפזר ברחוב, עלים וחומר שיכול להתפזר ברוח יש לארוז בשקית בכדי שלא יתפזר.
• אין לחסום מדרכה ע"י גזם או גרוטאות בשום צורה.
• כמות הגזם המוערכת ברבע משאית דורשת תאום לפינוי.
• כמות גזם חריגה מעל לרבע משאית תפונה ע"י התושב .
• אין להשליך למכולות הגזם פסולת בניין אשפה ביתית או קרטון .