הכנת תכנית המתאר הכוללנית לגבעת שמואל החלה בשנת 2013.

התכנית מתבססת על תהליך תכנוני שהחל באיסוף נתונים וניתוחם, גיבוש החזון, וקביעת סכמה אסטרטגית לפיתוח העיר, ממנה נגזרה חלופה תכנונית נבחרת. תכנית המתאר הכוללנית מהווה שלב משמעותי ביותר בתהליך יצירתה של מסגרת תכנונית שתאפשר העברת סמכויות תכנון לועדה המקומית לתכנון ולבניה.

פרוטוקול ועדת משנה מיום 14.3.2017 – המלצה לאישור תכנית המתאר

 

פיתוח עירוני 
 

התכנית מנחה להמשך התפתחות העיר כחטיבה עירונית קומפקטית. יסודו של המבנה העירוני המוצע הינו מרכז לינארי ראשי (צפון-דרום) שישמש כמרכז העיסקי, הציבורי, הכלכלי והחברתי של העיר. מרכז זה יחבר את העיר עם המוקדים המטרופוליניים הצמודים לו: אוניברסיטת בר אילן מדרום ואזור התעסוקה רמת סיב פ"ת מצפון.
בהיקף העיר לאורך כביש 4 וממזרח לדרך רבין יפותחו מרכזי תעסוקה.

בעתודות הקרקע הנותרות מציעה התכנית פיתוח עירוני אינטנסיבי המבוסס על תחבורה ציבורית ומיתון תנועה ברחובות. במקביל, נשמר הצביון של ליבת הישוב הותיק ורקמתו העירונית, תוך מתן פוטנציאל להתחדשות עירונית למספר מתחמים בעיר.

שטחים פתוחים
 

התכנית מציעה שלד עירוני ירוק והמשכי היוצר מערך שטחים פתוחים עירוני ומטרופוליני. כמו כן, ניתן דגש על נגישות נוחה ומהירה להולכי רגל ולרוכבי אופנים.

מוסדות ציבור
 

תכנית המתאר מספקת מלאי של שטחים להקמת מבנים ומוסדות שיתמוך בגידול העיר עד לשנת היעד, זאת בהלימה עם התקנים הארציים העדכניים ביותר. בעתודות הקרקע ברצועה השלישית ובצפון מערב העיר יסופקו חטיבות קרקע שמעותיות למוסדות חינוך גדולים, שיספקו מסגרת למתן שירותי ציבור וחינוך ברמה גבוהה עשורים קדימה.

כלכלה עירונית 
 

התכנית מבטיחה בסיס כלכלי איתן וארוך טווח, מעצימה ומשדרגת את אזורי התעסוקה ומקנה כלים לפיתוחם ולשגשוגם.

תחבורה
 

במסגרת תכנית המתאר מוצעים חיבורים חדשים לדרך רבין ממזרח ולכביש 4. מערך התנועה הפנים עירוני מוצע כך שצירי התנועה הראשיים המקשרים בין העיר לרשת הדרכים הארצית יהיו בהיקפה, כך שמרכז העיר יישאר נקי מתנועה עוברת שאינה מקומית. כמו כן התכנית מתבססת על שני קווי רק"ל (קו אדום- בביצוע, קו סגול- בתכנון מפורט) אשר עוברים בסמיכות ובתוך העיר בהתאמה, יחד עם קווי האוטובוס הרבים הקיימים והמתוכננים בתוך העיר ובהיקפה, ומשרתים היטב באופן נגיש וזמין את משתמשי התחבורה הציבורית. 
בנוסף, התכנית מציעה שלד שבילי אופניים בעיר, המתבסס על הרשת הקיימת ומרחיב אותה באופן משמעותי ורשת צירים ירוקים וחתכי רחוב המאפשרים מדרכות רחבות ומוצלות לתנועה נוחה ורצופה של הולכי הרגל בעיר.

היבטים סביבתיים
 

התכנית קובעת הוראות בנושאי איכות הסביבה בדבר שמירה על איכות האויר, מניעת זיהום קרקע, טיפול בזיהומים קיימים וכו'.


נתונים כמותיים ראשיים

  • בגבעת שמואל כ-25,300 תושבים (למ"ס 2015), כ- 7,460 יחידות דיור קיימות (למ"ס 2014).
  • סה"כ יח"ד מאושרות סטטוטורית (לא ממומשות טרום עריכת התכנית) + המצב הקיים: 10,475 יח"ד - המבטאות מלאי מאושר של כ- 35,000 תושבים.
  • סה"כ תוספת יח"ד בתכנית המתאר מעבר למלאי המאושר: 5,765 יח"ד.
  • סה"כ קיבולת יח"ד בתכנית המתאר: 16,525 יח"ד, המבטאות יעד אוכלוסייה של כ-53,600 תושבים לשנת היעד.
  • צפיפות כלל עירונית מצב קיים: 9,400 נפש לקמ"ר 
  • צפיפות כלל עירונית ליעד אוכלוסייה: 19,850 נפש לקמ"ר
  • גודל משק בית ממוצע: 3.3
  • סה"כ שב"צים מוצעים בתכנית: כ-297 ד' (כ-10% מעל הדרוש עפ"י ההנחיות).
  • סה"כ שצ"פים מוצעים בתכנית 485 ד' (כ-20% מעל הדרוש בהנחיות).