6.8- קניון
6.8א'- ניהולו

 

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

6.8 א

ניהול קניון  בעל העסק יקים ויתפעל "מתחם שירותים" לקליטת פסולת ו/או להטמנה ולמיחזור, בהתאם למפרט שייקבע על ידי העירייה. 
במתחם יהיו דחסני אשפה ומכבשי קרטון במספר שיקבע על ידי העיריה, בחדר ממוזג וסגור, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו.
כאמור בפרק 4 בחלק הכללי.
יש להגיש בנפרד, לאישור אגף רישוי עסקים, תכנית להצבת  דוכנים במעברים ובשטחים המשמשים את כלל ציבור המבקרים בקניון. בעל העסק יפעל אך ורק לפי התכנית בהיתר.
בכל מקרה בו תהא כוונה להקים דוכן במעברים ובשטחים המשמשים את כלל ציבור המבקרים, תגיש חברת הניהול של הקניון לאישורה של מדור רישוי עסקים, תכנית להצבת הדוכנים. הצבת הדוכנים טעונים אישור של הועדה המקומית.
רק על פי תב"ע ייעודית