5.1- אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים 
5.1ב'- איסופה, הובלתה
5.3- שפכים וקולחין
5.3ג'- הובלתם במיכליות

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 
5.1 ב איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים  כאמור בפרק 4 בנושא טיפול באשפה.
שטיפת רכבים תתבצע אך ורק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה 
חנית רכבים לאחר שעות הפעילות תהיה אך ורק במגרש  ייעודי שיוקצה על ידי אגף שפ"ה.
משרד – אין הגבלה.
לא מאושר ברחבי העיר.

 
5.3 ג שפכים וקולחים - הובלתם במכליות  ביובית לא תרוקן את תוכנה בתחום שיפוט העיר גבעת שמואל אלא אך ורק במקום שהותר לכך על ידי המשרד להגנת הסביבה.
בעל העסק ישטוף את המכלית אך ורק במתקן או במקום המאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה. 
חנית רכבים לאחר שעות הפעילות תהיה אך ורק במגרש שיאושר על ידי אגף שפ"ה.
לא מאושר ברחבי העיר.