הוראות בעניין התקנת מכשירים מונעי זרימה חוזרת ובעניין הזרמת שפכים


3.1 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח):
3.1.1  כל עסק, כהגדרתו בתקנה 1 ב"תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992, למעט עסק שקיבל פטור מהתקנה כאמור ממשרד הבריאות, יתקין, על ידי מתקין מוסמך כמוגדר בתקנות האמורות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן: "מז"ח"), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים מהעירייה, כאמור בתקנות.


3.1.2  בעל העסק ישלח  למחלקת רישוי עסקים עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.


3.1.3  בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית של המז"ח על ידי בודק  מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (להלן: "הבדיקה השנתית").


3.1.4 תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים על ידי הבודק המוסמך, ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.


3.1.5 בעל העסק יבצע מיידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.


3.1.6 במידה ובעל העסק לא יתקין מז"ח ו/או  לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח ו/או לא יעביר  את מסקנות הבדיקה השנתית העירייה להפסיק את אספקת המים לעסק ולנתקו מרשת המים העירונית, וזאת בהתאם להוראות התקנות עד לביצוע האמור לעיל.


3.1.7  יובהר כי כל האמור אינו בא לגרוע מחובות העסק על פי התקנות האמורות, ושינוין מעת לעת.

 

3.2 ניטור שפכי תעשייה:
3.2.1 כל עסק יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –2014.


3.2.2 בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הזרמתם של שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים מבית העסק וימנע כניסת חלקים גדולים מוצקים למערכת הביוב העירונית.


3.2.3 שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני.


3.2.4.  במידת הצורך ועפ"י הנחיית אגף שפ"ה - מחלקת המים והביוב, בעל העסק יתקין מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה טרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית על מנת להוריד את ריכוז המזהמים בשפכים עד לערכי הסף הנקובים בכללים אלו.


3.2.5   בעל עסק להסעדה, ייצור או בהנחיית מחלקת רישוי עסקים, יתקין על חשבונו שוחה ייעודית לדיגום שפכים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. 


3.2.6 תאגיד המים רשאי לדגום שפכים, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.


3.2.7 בעל העסק יישא בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי חברות מורשות בהתאם לתעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.


3.2.8 במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודת הדיגום במקום שאושר ע"י חברה מורשית.


3.2.9 בכל מקרה של חריגה מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, כאמור, באחריותו המלאה של בעל העסק  לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בתקנות.
 

3.2.10 עסק הנכנס לתוכנית הניטור כאמור בסעיף 3.2.5 יגיש לאגף שפ"ה מחלקת המים, תכנית לטיפול בשפכי תעשייה. התוכנית תכלול תשריט המתאר את מערכת הביוב הסניטרית, התעשייתית ואת מערכת הניקוז / מערכת התיעול לסילוק מי גשם של העסק, את מתקן הטיפול בשפכים, את שוחת הדיגום ואת אופן התחברות הקולחים לרשת הביוב העירונית לרבות ציון מפורט של השוחה האמורה.


3.2.11 התשריט יוגש בקנ"מ 1:50/1:100 ויהיה חתום ע"י מהנדס.

 

3.2.12 לידיעת בעל העסק– לחץ המים המסופק לך על ידי העירייה עומד בדרישות המחייבות לעניין זה. על אף זאת, במקרים מסוימים בהם לחץ המים אינו מספיק כדי לעמוד בדרישות ספיקות המים של שירותי הכבאות, באחריות בעל העסק לבצע בעצמו ועל חשבונו את כל הנדרש כדי למלא את דרישות שירותי הכבאות בעניין זה.