4.2 בית אוכל
4.2א- מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

 

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 
4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

מפרידי שומן:

בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. 
המפריד יותקן על פי תקנות משרד הבריאות, או על פי הנחיית מדור רישוי עסקים. 
מפריד השומן  יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
המפריד יתוחזק ותכולתו תפונה בתדירות באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו על פי דרישה.

טיפול במאכל משומש:
שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

טיפול בריח וזיהום אויר:
כל עסק, למעט עסק שקבל מכך פטור, יגיש לאגף איכות הסביבה תכנית לטיפול במפגעי ריח וזיהום אוויר. בעל העסק יישם את האמור בתכנית, רק לאחר שזאת אושרה על ידי האגף לאיכות הסביבה.

רעש:
חל איסור על השמעת מוזיקה מכל סוג מחוץ לגבולות העסק. 

מזון מן החי:
כל עסק שיש בו הגשת מזון מן החי יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 בדרישות הכלליות - עסקים בהם יש  טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי המופיע בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מותר באזור עסקים.
סגירות עונתיות –  ככלל, לא תאושר סגירה עונתית מחוץ לשטח העסק, למעט במקומות שאושרו בהיתר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל.