1. גזבר העירייה
2. מבקר פנים
3. מנכ"ל
4. יועצת משפטית
5. מהנדסת העיר