מהי ועדת זכאות ואיפיון?

מערכת החינוך המיוחד היא מערכת רחבה ארצית המאפשרת מגוון מענים בהתאם לצרכים השונים של כל ילד וילד. ועדת זכאות ואיפיון היא ועדה סטטוטורית, הדנה בזכאות התלמיד לחינוך המיוחד.

הפניה לועדת זכאות ואיפיון הינה לבדיקת זכאות לשיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד ע"פ חוק החינוך המיוחד. 

חברי הוועדה הקבועים: יו"ר הוועדה- נציג הרשות, נציג פיקוח של החינוך המיוחד ממשרד החינוך פסיכולוג מטעם השרות הפסיכולוגי, נציג הורים ארצי, עו"ס, רופא. 

הזכאות שניתנת בדיון בועדת זכאות ואיפיון תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת זהכאות ואיפיון. בועדת זכאות ואיפיון מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד, ובאיזו מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, או בי"ס לחינוך מיוחד. 

ועדת זכאות ואיפיון דנה בזכאותו של מי שהופנה אליה בידי הורה , מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך. 

מגמת משרד החינוך והרשות הינה לשלב את הילד בעל הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל. 

בועדת זכאות ואיפיון מתקיימים דיונים אחראים ומכבדים הדוגלים בשיתוף התלמיד וההורים ומאפשרים להם להשמיע את עמדתם ולהציג את תפיסתם לגבי המענה ההולם את צרכי התלמיד.
ועדת זכאות ואיפיון תשמש גם כ- וועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדות. 

ניהול ועדת זכאות ואיפיון באחריות מחלקת פרט-חינוך מיוחד בעירייה.

 

תאריכי ועדת זכאות ואיפיון 

ועדת זכאות ואיפיון מתקיימות בין תאריכים מרץ עד מאי. הדיונים לילדי בתי ספר עד  15.05; לילדי גני ילדים ומעונות עד  31.05. 
יש להקפיד שההפניה למחלקת פרט תיעשה לא יאוחר מתאריך  28/02 בשנת הלימודים. 
כולל בקשות לחידוש זכאות. 

 

נוהל הפניית ילד לועדת זכאות ואיפיון לצורכי חינוך מיוחד

יש לפנות למחלקת פרט -חינוך מיוחד בעיריית גבעת שמואל בניהולה של הגב' הגר טלר
להגיש את המסמכים הבאים:

 • בקשה בכתב לועדת זכאות ואיפיון, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי.

 • דו"ח קלינאית תקשורת של קופת חולים (לא פרטי)/ מרפאה בעיסוק (אם רלוונטי לקשיי הילד)

 • אבחון פסיכולוגי.

 • דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.

 • הפניה של "שאלון ועדת זכאות ואיפיון" חתום ע"י מפקחת, מנהלת בי"ס/גן והורים

 • צילום תעודת זהות של ההורים, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).

 • בדיקות שמיעה וראיה

 • חתימה על טופס ויתור סודיות   

תלמידים המופנים ממכוני התפתחות הילד בגילאי גן ט. ט. חובה ו- ט. חובה:

 • יש להגיש למחלקת פרט -חינוך מיוחד,  מסמכים קבילים עד חצי השנה האחרונה לפני חודש מרץ.

 • יש לבצע במקביל להגשת המסמכים למחלקת פרט , רישום לגנים הרגילים במועד המפורסם   לכלל ילדי הגנים.

לעיכוב התפתחותי – יש להגיש את המסמכים הבאים :רופא מומחה לנוירולוגיה ילדים/
רופא  התפתחות הילד/פסיכולוג התפתחותי/חינוכי+ מרפא בעיסוק/מומחה להפרעות תקשורת. 
לעיכוב שפתי – יש להגיש מסמך מקלינאי תקשורת מוסמך במכון התפתחות הילד. + רופא התפתחות הילד. 
ללקות תקשורתית ASD  – יש להגיש מסמך מרופא פסכיאטר / רופא מומחה  נוירולוגיה הילד ובהתפתחות הילד +אבחון פסיכולוג קליני / התפתחותי .

יש לצרף לכל ההפניות בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.

חשוב להגיש לדיון בוועדה כל מסמך עדכני הנוגע באבחון קשיים בתפקודו של ילדכם,  
כמו כן הורה יכול להביא לוועדה את ילדו במידה והנוכחות חשובה בעיניו ותתרום למהות הוועדה .

 

מנהלי מסגרות

מנהלי המסגרות בגנים ובבתי הספר יוודאו שמוצו תהליכי שילוב לתלמידים המועמדים לזכאות ואיפיון , התקיימו תהליכים מול ההורים לפני הגשת שאלוני זכאות ואיפיון וכן התקיים דיון  טרום זכאות ואיפיון. 
שאלוני ההפניה לועדת זכאות ואיפיון ימולאו וייחתמו על ידי צוות המסגרת ומפקח המסגרת וכן על ידי ההורים , הורים פרודים / גרושים יש צורך בחתימה של שני ההורים.
מנהלי המסגרות יקפידו לצרף את התוכנית חינוכית יחידנית (תח"י)
מנהלי מסגרות שיש אצלם כיתות חינוך מיוחד , לוודא עם מחלקת פרט ברשות ,אם יש צורך בחידושי זכאות. 
ילדים המגיעים ממעון / משפחתון אין צורך בחתימת פיקוח וניתן לקבל שאלוני הפנייה במחלקת פרט או להוריד מאתר העירייה.

 • החלטת ועדת זכאות ואיפיון
  החלטת הוועדה יכולה להיות:

 • גן רגיל / כיתה רגילה (אי מתן זכאות)

 • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל

 • בית ספר לחינוך מיוחד

 • תוקף החלטת ועדת זכאות ואיפיון לשלוש שנים, יחד עם זאת במידה ויש שינוי במצב התפקודי של התלמיד/ה ויש צורך בבחינת התאמה חוזרת למסגרת יש אפשרות לעלות לוועדת השמה בתום השנה הראשונה.

 • הורה יכול לבקש דיון חוזר כבר בתום שנה לאחר מהמימוש זכאות החינוך המיוחד

 • הוועדה לוקחת בחשבון את עמדת המשפחה, המלצת הפסיכולוג/מאבחן ואת עמדת בית הספר. 

לאחר הוועדה נשלח מכתב ההחלטה לבית הספר ולבית המשפחה.  במידה ולא הגיע מכתב בדואר תוך שלושה שבועות מקיום הועדה, יש לפנות לאגף החינוך על מנת לקבל את ההחלטה. 

 

הזכות לערר

 • להורה שמורה זכות הערעור על ההחלטה בנוגע לזכאות או אי זכאות לחינוך מיוחד.

 • יש להגיש מכתב ערר עד  21 מיום מקבלת מכתב ההחלטה.

 • מכתב הערר יופנה ל: מנהלת מחוז מרכז מזכירות האגף לחינוך מיוחד מחוז מרכז , משרד החינוך רח' השלושה 2, תל אביב.

ההורה וצוות המסגרת יוזמן לוועדת ערר במשרד החינוך בתל אביב.

חשוב להדגיש – שרק באמצעות ועדת ערר ניתן לשנות את החלטת ועדת זכאות ואיפיון.  
החלטה של ועדת ערר במשרד החינוך אינה ניתנת לשינוי. 

 

ועדת זכאות ואיפיון חריגה

במקרים בודדים וחריגים מאוד של שינוי משמעותי בנסיבות עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים הנוכחית.
מקרים מיוחדים אלו יעסקו בעניינים של תלמידים אלו:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.

 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.

 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פזיות.

 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בועדת זכאות ואיפיון.

 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים מצא לנכון לדון בעניינים בועדת זכאות ואיפיון.

קיומן של ועדת זכאות ואיפיון למקרים החריגים שפורטו לעיל מחייב אישור של מנהל מחוז מרכז במשרד החינוך.
החלטת מנהל מחוז היא סופית ואינה נתונה לערר.

על הפונים לצרף את המסמכים הבאים:

 • בקשה בליווי הסבר ונימוקים.
 • מסמכים (רפואיים/עו"ס) התומכים בבקשה.
 • הבקשה תועלה לדיון במחוז.
 • תשובה הכוללת אישור או דחייה תועבר לפונה ולרשות במייל/בפקס ממשרד החינוך מחוז מרכז.

ועדת שיבוץ

 • אין אפשרות להבטיח שיבוץ במהלך ועדת זכאות ואיפיון.
 • עם סיום קיום ועדת זכאות ואיפיון (סוף מאי) מתכנסת ועדת שיבוץ (ללא הורים ומסגרות חינוך) ודנה בשיבוץ התלמיד/ה על פי החלטת הוועדה.
 • ועדת השיבוץ, בוחנת את מידת התאמתו של התלמיד בהתאם לאפשרויות העומדות בפניה. חשוב לציין כי שיבוץ התלמיד הוא בהתאם ללקות שנקבעה בועדת זכאות ואיפיון.
 • אין הבטחה למסגרות חינוך מיוחד בתוך תחומי העיר : גן/ כיתה / ביס כוללני .
 • מכתב שיבוץ באשר למסגרת החינוכית, ישלח בדואר במהלך חודש  יולי. במידה ולא קבלתם שיבוץ - אנא פנו לאגף החינוך.

ניתן לבקש שינוי בשיבוץ באמצעות מכתב לאגף החינוך המחלקה לחינוך מיוחד, 
ועדת השיבוץ תשתדל לקחת בחשבון את כל השיקולים ותודיע  על החלטתה למשפחה.

הסעות

זכאות לחינוך המיוחד, אינה מחייבת מתן שירותי הסעה. הזכאות להסעה ניתנת על פי קריטריונים של משרד החינוך המופיעים בחוזר מנכ"ל קריטריונים המתייחסים לאפיון הלקות של התלמיד כפי שמופיע בהחלטת ועדת זכאות ואיפיון.

תלמידי חינוך מיוחד הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן 
זכאים להסעה וליווי ללא קשר להגבלת מרחק (מגיל 3-21):

 • תלמידים עם פיגור קשה/עמוק וסיעודי;
 • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות;
 • אוטיסטים/ASD;
 • בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש;
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי;
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב; 

כל שאר הלקויות ע"פ הזכאות היא ע"פ החלטות משרד החינוך בחוזרי המנכ"ל המתאימים.

ליווי בהסעה - זכאות למלווה בהסעה בחינוך המיוחד, אינה מחויבת לכל ילד הזכאי להסעה. היא נקבעת על פי קריטריונים המופיעים בחוזר מנכ"ל ואפיון הלקות של התלמיד כפי שנקבע בהחלטת ועדת זכאות ואיפיון.

 

מחלקת פרט-חינוך מיוחד
מזמינה אתכם הורים  לפנות בכל שאלה / התלבטות / התייעצות 

האני מאמין של המחלקה הוא לסייע לתת מענה בשיתוף פעולה ברגישות ובמלוא המקצועיות 
ניתן לתאם טלפונית פגישה עם מנהלת המחלקה באמצעות המזכירה.
טל המחלקה : 03-5319220 / 03-5319290, פקס: 03-5326865 
מייל: hagart@givat-shmuel.muni.il

מנהלת מחלקת פרט-חינוך מיוחד – הגר טלר
יפית יצחק - חינוך מיוחד