רשיון לניהול עסק  - מהו? 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.

הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

 

מטרות החוק הן:

שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור (הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.

רשיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.

 

מי חייב ברשיון עסק? 

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברשיון.
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית גבעת שמואל (להלן "עיריית גבעת שמואל" או "העירייה") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.

 

המפרט והרפורמה:

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").
יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.

 

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. 

בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 ועם הרחבת תחולת המפרט האחיד לפריטים/סוגי עסקים נוספים, יורחב אף מפרט זה בהתאמה.
סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית גבעת שמואל הם כדלקמן:

 • פריט 1.1 – בית מרקחת

 • פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

 • פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

 • פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 • פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

 • פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

 • פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

 • פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות  של שפכים וקולחין

 • פריט 6.8 א'– ניהול קניון

 • פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

 • פריט 8.4 ב' – הסעת נוסעים וכן  - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 • פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 • פריט 10.8ב' – אחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, סיווג עסקים טעוני רישוי הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם  על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין. 

 

רשימת העסקים אשר ניתן להם רישיון עסק מצויה במדור רישוי עסקים בעירייה. הרשימה נכונה לתאריך המצויין בטבלה ומתעדכן מעת לעת. 

הרשימה כוללת עסקים ככל שהם ידועים לעירייה, ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית ישירות מול הגורמים המוסמכים באגף רישוי ופיקוח על העסקים  לווידוא קיום רישיון עסק לעסק אשר אינו כלול ברשימה זו.

ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי המחלקה ובאתר האינטרנט שלה.

לפני הגשת בקשה מומלץ לקבל:

 • הסבר על תהליך הרישוי.
 • מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
 • מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.
 • קבלת חוות דעת מקדמית, בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

 

לבקשה יש לצרף:

 • טופס בקשה לחוות דעת מקדמית (ניתן לשלוח למייל: [email protected])

 • תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').

 • מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א').

 • תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1

התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בארבעה - חמישה עותקים על פי דרישות החוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.

קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

 

הגשת בקשה ותוכניות לקבלת רשיון 

הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל.
הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק.

לטופס יש לצרף:

 • צילום - חוזה שכירות, או חוזה קנייה, או מסמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס, ע"ש החברה או השותפות.

 • מס' חשבון ארנונה (מס' הנכס ומס' המשלם).

 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/שותפות בלבד).

 • מסמך מעו"ד או רו"ח, שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה/שותפות בלבד).

 • ארבע או חמש תכניות הנדסיות (העתקות גרמושקות), בהתאם לסוג העסק, חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס, הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

 • תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1

 • תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 ( (מפה מצבית)

 • תכנית העסק בקנ"מ 1:100

 • בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 

מתי להגיש בקשה לקבלת רישיון?

 • בעת פתיחת עסק חדש.
 • במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן:
 • הגדלה או הקטנת השטח.
 • שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'...

סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

הליך הטיפול בבקשה לרשיון עסק: 

לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק.
הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד 

על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית גבעת שמואל.
המפרט האחיד של עיריית גבעת שמואל מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  
ו – "דרישות פרטניות מעסקים".
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים שלהלן:

שלב 1:

קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.

 

שלב 2:

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של גבעת שמואל - "דרישות כלליות מעסקים". 
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 

שלב 3:

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של גבעת שמואל  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.