בקשה לקבלת אישור עירייה לטאבו (לשכת המקרקעין)
בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש) – "לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העירייה, המעידה שכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר – סולקו במלואם או שאין חובות כאלה".

אישור לטאבו
בעת מכירת דירה על המבקש לפנות לעירייה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות לרשות בגין הנכס (ובכלל זה ארנונה, היטלים, היטל השבחה וכו').
בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראת סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה–1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן בלבד ובמלואם.
להלן דרך מילוי הטופס והגשת המסמכים באופן מקוון:
התושב ימלא את הטופס המקוון וישלם אגרת בקשה ע"ס 102 ₪, וכן לשלם את מסי הארנונה והמים עד התאריך בו מבוקש תוקף האישור.
בנוסף התושב יצרף לטופס את כל המסמכים הרשומים מטה.

רשימת מסמכים שיש להעביר על מנת לקבל אישור לטאבו
בכדי לקבל אישור היעדר חובות מהעירייה לצורך העברת זכויות בטאבו יש להגיש את המסמכים הבאים לאגף ההנדסה:
טופס בקשה להעברה בטאבו מלא וחתום הכולל את פרטי המעביר (המוכר), הכוללים: שם המוכר, מס' ת"ז שלו, טלפון ליצירת קשר והכתובת החדשה, פרטי המקבל (הקונה), הכוללים: שמו, מס' ת"ז שלו, טלפון ליצירת קשר וכתובתו הקודמת.
תצלום חוזה מכר והעברה, מאושר ע"י עו"ד.
חוזה רכישה מקורי (החוזה בו רשומה רכישת הנכס ע"י הבעלים הנוכחי, המוכר).
צילום תעודת הזהות+ספח הן של המוכרים והן של הקונים. במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.
תצלום נסח טאבו מעודכן לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

במידה ולא יוגשו הטפסים במלואם הדבר יעכב את הטיפול בבקשה.

לאחר הגשת המסמכים במלואם הבקשה תעבור לבדיקת הוועדה המקומית במסגרתה תיערך לנכס מדידה לאיתור חריגות בניה.

במסגרת ההליך, בדומה לנעשה בערים אחרות, לאחר הגשת המסמכים, יבחן ע"י אגף ההנדסה באם נדרש ביקור מפקח בנכס. במידה ויידרש מפקח מטעם העירייה ייצור קשר עם המבקש לתיאום ביקור בנכס. במידה והנכס אינו תואם להיתר הבנייה, הנכס יעבור ועדה של הלשכה המשפטית והפיקוח על הבנייה שתדון כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך יגיע פקח לנכס ותידרש רישום הערת אזהרה בדבר אי התאמת

התהליך לוקח כ-30 ימים, בו מודדים את הנכס, בודקים את התאמתו להיתר הבנייה ובודקים חבות השבחה.
תוקף התעודה עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה (מותנה בתשלום אגרות, היטלים וארנונה עד תאריך תוקף התעודה). ניתן להאריך את תוקף התעודה - כל הארכה תיבדק באופן פרטני לאחר מילוי טופס בקשה חדש ותשלום כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

במקרה של חשש לעבירת בנייה יש לשים לב:
דו"ח הפיקוח יוגש לתובעת העירונית להחלטה אם יש מקום לנקוט בהליכים פליליים.
רישום הערת אזהרה אינו מונע/מעכב פתיחת הליך פלילי בגין עבירת בנייה לפי העניין.
הציבור מתבקש להסדיר עבירות בנייה בהקדם ומיוזמתו.

ישנם פריטים שאינם חייבים בקבלת היתר בנייה. הנכם מוזמנים לבדוק באתר משרד הפנים - מינהל התכנון, מה פטור מקבלת היתר בנייה ולנהוג בהתאם להנחיות. יש לשים לב האם הפרט הפטור מהיתר.

בקשה שתוגש ללא מלוא המסמכים או מלוא הפרטים - לא תטופל

 

אישורים לטאבו - טפסים נגישים למילוי מקוון

אישור לטאבו - טופס ידני