מפרט רשותי - נוהל רישוי אירוע חד פעמי

חוקים ותקנות:
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג 1962
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט- 1989
תקן ישראלי לבטיחות באירועים המוניים 5688

כללי:
אירוע חד פעמי שהוא אירוע שנועד ל500 איש ומעלה מחייב הוצאת רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה' לצו רישוי עסקים. 

המשטרה נוהגת לבקש כי כל אירוע תחת כיפת השמיים יכלול את הפריט המיוחד לאירוע, גם אם לעסק יש רישיון לפי פריט אחר.  כמו לדוגמא: גן שמחות ופריט נוסף, פריט 7.7ה אירוע תחת כיפת השמים שלא במבנה של קבע שמספר הצופים בו עולה על 500 איש.

עקב הזמן קצר העומד לרשות מפיקי האירוע כמו גם למערכת הרישוי, תהליך הרישוי מובנה ומוגדר בצורה יסודית ויש לברר במחלקת רישוי עסקים  מה יידרש על מנת לקבל רישיון לאירוע מבעוד מועד. 

  חשוב לדעת: ייתכן כי אירוע רב משתתפים, גם אינו טעון רישיון עסק, יהיה כפוף לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ויש חובה לתאמו עם המשטרה. 

מידע והנחיות להגשת בקשה לרישיון לקיום אירוע:
המבקש לערוך אירוע חד פעמי ואירוע המוני, יפנה למחלקת רישוי עסקים לקבלת הנחיות להגשת בקשה לרישיון.
מנהל מחלקת רישוי עסקים ייתן למבקש הרישיון הנחיות מפורטות להגשת הבקשה כמפורט בנוהל זה וכמתחייב מאופי האירוע המבוקש, ובכלל זה נספח בטיחות ונספח בעלי תפקידים באירוע.

מבקש הרישיון יציג, עם הגשת הבקשה, אישור בעל המקרקעין לעריכת האירוע.
 במידה ומדובר באירוע בהפקה של העירייה יש להציג אישור בכתב מהגורם האחראי בעירייה (מנכ"ל או סמנכ"ל) המאשר את קיום האירוע.

על המבקש לערוך תיאום מוקדם עם המשטרה לצורך גיבוש דרישותיה הספציפיות לאירוע כדי שיכללו בתוכנית האירוע ובנספח הבטיחות.

ניתן להגיש בשלב זה מסמך כתוב המפרט את האירוע המבוקש, על מנת שמנהלת מחלקת רישוי עסקים תחליט האם האירוע טעון רישיון עסק או לא. 

החלטה בדבר חובת רישוי עסק:  
מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים תקבל את הבקשה לקיים אירוע חד פעמי או אירוע המוני,  או את המסמך המפורט שהוגש לה טרם הגשת הבקשה, תתחקר את המפיק ותכריע בשאלה אם האירוע טעון רישיון על פי חוק רישוי עסקים או שאינו טעון רישיון. במידה והאירוע אינו טעון רישיון תיתן מנהל/ת המחלקה את החלטתה בכתב, ותפנה את המבקש לתאם את האירוע עם משטרת ישראל,  לצורך טיפול באירוע על פי "חוק הבטיחות במקומות ציבוריים".

נספח - נוסח מכתב הודעה שהאירוע אינו טעון רישיון עסק.

הגשת בקשה לרישיון:
מפיק האירוע יגיש בקשה לרישיון עסק לעריכת אירוע חד פעמי או אירוע המוני בצרוף המסמכים הבאים:
1) תכניות עסק על פי חוק רישוי עסקים הכוללות תוכנית בטיחות. תוכנית העסק ותוכנית הבטיחות יוגשו בתוכנית אחת על פי המפורט בהמשך 
2)  נספח בטיחות  לאירוע כמפורט בהמשך.
ג) פירוט בעלי המקצוע כמפורט בנספח א' לנוהל.
ד) טופס בקשה לרישיון עסק 

התוכניות יוגשו חתומות על ידי ב"על מקצוע מוסמך", ו"מהנדס או הנדסאי  בטיחות" בעל ניסיון באירועים, "מורשה בטיחות לאירועים". במידה ומהנדס הבטיחות הוא "בעל מקצוע מוסמך" הוא יוכל לטפל בבקשה לרישיון ולמלא בתהליך הרישוי תפקיד משולב.

בקשה לרישיון עסק
במידה והאירוע טעון רישיון, תוגש בקשה לרישיון עסק לאותו אירוע. הבקשה תכלול:
א. טופס בקשה לרישיון עסק
ב. טופס נילווה לבקשה לרישיון לאירוע חד פעמי או המוני. (מצורף כניספח)
ג. הנחיות להכנת תכנית עסק ובטיחות לאירוע. (מצורף כנספח)
ד. הנחיות להכנת נספח בטיחות (מילולי) לאירוע . (מצורף כניספח)

מפיק האירוע יפנה למהנדס בטיחות ו"בעל מקצוע מסמך" לצורך תכנון שטח האירוע ומתקני האירוע וינחה אותם להכין את תכנית הבטיחות לאירוע ואת נספח הבטיחות לאירוע.

הבקשה לרישיון עם כל הנספחים המלאים תוגש לרשות הרישוי לצורך תחילת תהליך הרישוי

תהליך הרישוי מחייב את המפיק ומבקש הרישיון לקבל הפניות לקבלת חוות דעת ואישור נותני האישור ועליו לפנות אליהם מידית עם התוכנית ונספח הבטיחות לצורך קבלת הנחיות מהם להמשך תהליך הרישוי כולל תיאום סיורים מוקדמים ואמצעים נדרשים לאירוע.

בסיום תהליך הרישוי ועם קבלת אישורי כל הגורמים תפיק מחלקת רישוי עסקים את הרישיון ותעבירו ידנית לחתימת רשות הרישוי (ראש הרשות או י שיוסמך על ידו.)

מסירת הרישיון למבקש הרישיון תעשה מוקדם ככל הניתן ובמידת הצורך גם בערב האירוע לאחר קבלת אישור המשטרה הסופי.
במידה ואישור המשטרה ניתן בדרך כלל בסמוך לפני תחילת האירוע, יש לגבש עם המשטרה את הדרך הרצויה להעברת הרישיון להפקה באחת מהדרכים הבאות:
א. מסירת הרישיון על ידי נציג מחלקת רישוי עסקים בשטח.
ב. מסירת רישיון למשטרה כדי שמסר על ידי קצין הרישוי לאחר מתן אישורו.
ג. מסירת הרישיון למהנדס הבטיחות עם תנאי ברישיון (אפשרי עם חותמת) "הרישיון תקף רק לאחר קבלת אישור סופי מאת המשטרה"

בטיחות:

  • יש לקבל אישור מהנדס בניין מוסמך ורשום ליציבות המתקנים שנבנים באתר.
  • יש לקבל אישור מהנדס בטיחות לכל נושא הבטיחות באתר ובאירוע האישור יכלול:
  • תכנית בטיחות לאירוע.
  • מפת בטיחות לאירוע.
  • אישור סופי לאחר הקמת מתחם האירוע.
  • יש לקבל אישור חשמלאי בודק לתקינות ובטיחות מערכות החשמל.
  • יש לקבל מהמפיק העתק תעודת ביטוח צד ג לכל המשתתפים, צוות עובדים והקהל. (לאירוע של הרשות יש לוודא שלרשות יש ביטוח מלא לכל פעילותה.)