המבנה הארגוני של העירייה:

ראש העיר
סגן ראש העיר
מנכ"ל העירייה

לשכת ראש העיר
לשכה משפטית
גזבר
דובר העירייה
מבקר העירייה

אגף חינוך: גנים, משאבי חינוך, חינוך מיוחד
אגף שרותים חברתיים
אגף הנדסה ותשתיות
אגף משאבי אנוש
אגף שפ"ע: גנים ונוף, מים וביוב, חניה ופיקוח, תברואה, רישוי עסקים, תחזוקה
מתנ"ס קהילתי