Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות 2018 לעיריית גבעת שמואל

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018

תיאור התפקיד:
מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

דרישות:
• יסודיות ודיוק בפרטים
• ידיעת השפה העברית
• יכולת ארגון ותפעול
• עמידה בתנאי לחץ ועומס
• ניידות
• יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

הליך המיון:
• ביצוע לומדה אינטרנטית למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון 80% לפחות.
• ראיון קצר בעל פה (ייערך בעיריית גבעת שמואל).
• השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה (בגבעת שמואל).

דגשים נוספים:
• כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
• על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב- 5 שנים האחרונות.
• על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
• לא יועסק מועמד שהינו עובד בעיריית גבעת שמואל.
• לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
• מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי  שיעבור את הליך המיון. מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
• התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים.
• שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
• אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
• הגשת מועמדות תתבצע באמצעות מילוי "טופס הגשת מועמדות" באתר האינטרנט של עיריית גבעת שמואל ושליחתו בדוא"ל לכתובת:  
givat.shmuel2018@gmail.com
• לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה הבחירות בימים א' – ד' משעה 9:00 ועד 13:00 בטלפון 03-5319244
• פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר עיריית גבעת שמואל ובאתר משרד הפנים.
• ניתן להגיש מועמדות עד ליום י"ב באלול תשע"ט 16.8.2018  בשעה 12:00

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

חוה מונדרוביץ
מנהל הבחירות בגבעת שמואל

 

עבור לתוכן העמוד