Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

תכנית מתאר לגבעת שמואל

עיריית גבעת שמואל יחד עם מנהל התכנון במשרד האוצר מקדמים את הכנת תכנית המתאר הכוללנית לעיר לשנת היעד 2040. התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדריכל עדן בר מחברת "בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים". תכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי העיר. מטרתה של תכנית המתאר הכוללת לגבעת שמואל היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות העיר. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות העיר לטווח ארוך.

 

עריכת הנתונים מתבססת על רצף תכנוני שהחל באיסוף נתונים וניתוחם, גיבוש החזון, וקביעת סכמה אסטרטגית לפיתוח העיר, ממנה נגזרת חלופה תכנונית נבחרת. תכנית המתאר הכוללנית מהווה שלב משמעותי ביותר בתהליך יצירתה של מסגרת תכנונית שתאפשר העברת סמכויות תכנון לועדה המקומית לתכנון ולבניה. התכנית נידונה בפורומים שונים: ועדות עבודה והיגוי לרבות הצגת עיקרי התכנית בלשכת התכנון המחוזית, דיונים עם צוות ההנדסה העירוני, ראש העיר, נבחרי העיר ושיתוף הציבור.

 

גבעת שמואל נמצאת בגוש דן, ממזרח לתל אביב, וממוקמת בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב. הישוב הוקם בשנת 1944 על ידי גרעין עולים מרומניה. לאחר קום המדינה, הוקמו שכונות חדשות בבינוי צמוד קרקע. גידול משמעותי ביישוב התרחש החל משנות ה-90  כאשר הוקמו רובעים חדשים בבינוי רווי (רמת הדר, רמת דקלים). היישוב קיבל מעמד עיר בשנת 2007. העיר גובלת בבני ברק וברמת גן ממערב, בקרית אונו מדרום ובפתח תקווה ממזרח ומצפון. שטח השיפוט של העיר הוא 2,629 דונם בלבד (העיר הקטנה בישראל מבחינת שטח שיפוט). העיר תחומה בדרכים ראשיות מדרום (471), ממערב (4), וממזרח (דרך רבין), כאשר בצפון העיר ישנה רקמה עירונית המשכית עם אזורי תעסוקה ומגורים בפתח תקווה. שטח העיר הוא מישורי ברובו, עם שיפוע כללי קל לכיוון צפון מערב.

 

אוכלוסיית גבעת שמואל מנתה בסוף שנת 2014 כ- 24,660 תושבים, לעומת כ-10,400 תושבים בסוף שנת 1995. מספר הנפשות למשק בית עומד כ- 3.3.

 

תכנית המתאר לוותה בתהליך שיתוף הציבור, במטרה לייצר תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור נערכו מפגשים פומביים, קבוצות עבודה והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר אינטרנט זה. בשאר עמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים העשויים לסייע בהשתתפותכם בהכנת התכנית.

 

 

עבור לתוכן העמוד