Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 77/2019 - הזמנה להציע הצעות לאחזקה שוטפת ואספקה של מערכות מיזוג אויר בעיריית גבעת שמואל

11/09/2019

1. עיריית גבעת שמואל גבעת שמואל (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחירים לאחזקה שוטפת ואספקה של מערכות מיזוג אויר בעירייה: מזגנים מפוצלים ומערכות מיזוג מרכזיות (להלן: "העבודות") על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז. המדובר באחזקה שוטפת של מערכות מיזוג המצויים במוסדות העירייה ובאספקה של מזגנים מפעם לפעם ובהתאם לצורך.

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 15:30, תמורת סך של 500 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 10,000 ₪.

4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה המשוקללת הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 19.09.2019 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל: shiranf@givat-shmuel.muni.il

6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום   03.10.2019 בשעה 15:00.

7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.

יוסי ברודני          
ראש עיריית גבעת שמואל

 

 

עבור לתוכן העמוד