Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

עיריית גבעת שמואל מכרז מס' 53/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להקמת קו ביוב מאסף רמת הדר עיריית גבעת שמואל

19/06/2019

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות הקמת קו ביוב מאסף בשכונת רמת הדר, גבעת שמואל, לרבות עבודות חפירה, אספקה, הנחה והתקנת צנרת, חיבור קו הביוב לאיגודן כולל כל העבודות הכרוכות בכך על פי התנאים, התכניות, המפרטים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז. העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי המכרז, להוראות נציג העירייה ולהוראות כל דין (להלן- "העבודות"). 

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 08:30 – 15:00, תמורת סך של 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 50,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 10.10.2019.

4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. סיור מציעים יתקיים ביום 30.6.2019 בשעה 10:30 במשרדי העירייה, בן גוריון 24, גבעת שמואל (ההשתתפות בסיור אינה חובה). שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד ליום 01.07.2019 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל: shiranf@givat-shmuel.muni.il .

6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 10.07.2019 בשעה 15:00.

7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.

יוסי ברודני          
ראש עיריית גבעת שמואל

 

 

עבור לתוכן העמוד