Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 49/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

6/06/2019

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מוארך עד ליום ד׳ בתאריך 19.06.2019 בשעה 13:00.

 

1. עיריית גבעת שמואל מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה בגבעת שמואל.
2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון  24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 500 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.
3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 5,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 26.09.2019.
4. שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 16.06.2019 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל:
shiranf@givat-shmuel.muni.il  . יובהר, כי לא תתקיים ישיבת הבהרות למכרז.
5. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה תהא רשאית לפצל את העבודות במכרז.
6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום  27.06.2019 בשעה 15:00.
7. בכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

יוסי ברודני 
ראש עיריית גבעת שמואל

 

 

 

עבור לתוכן העמוד