Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 25/2016 - לאספקת שירותי נקיון במבני ציבור בעיריית גבעת שמואל

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 20.11.16 בשעה 15:00 את ההצעות -
המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה
אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה. על גבי המעטפה יש לרשום את מס'
המכרז.
3/11/2016
עבור לתוכן העמוד