Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי מלא לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 27.2.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 9/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
14/02/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 01.3.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 8/2018. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
28/01/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי06.3.2018קרא עוד >>
23/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת
המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 15.1.18 בשעה 15:00 . משלוח
ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית
של המשתתף.קרא עוד >>
4/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה ברח בן גוריון 24 גבעת שמואל , לא יאוחר מיום 18.1.18 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס' פקס' לקבלת דברי דואר מהעירייה .קרא עוד >>
4/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 23.1.18 בשעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/01/2018
דרושים/ות מורים/מורות לעיריית גבעת שמואל ליום לימודים ארוך לכיתות א-ג.
העבודה 5 ימים בשבוע, א- ה בין השעות 13:00- 17:00.קרא עוד >>
2/01/2018
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי
כלשהם, שייכתב עליה "מכרז 56/2017 להקמת מקווה טהרה בגבעת
שמואל", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר
האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים,
לא יאוחר מיום 15.1.18 בשעה 15:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז"), במשרדי המזמין ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל,
קומה שניה בלשכת מנכ"ל העירייה.קרא עוד >>
27/12/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות ושאלון אישי לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 2.1.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 61/2017.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
20/12/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני 8.1.2018 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il
חובה לציין מספר מכרז 59/2017.קרא עוד >>
18/12/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 20.12.17 בשעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/12/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שלישי 28.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 54/2017.קרא עוד >>
14/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, מילוי שאלון אישי, המלצות ואישורים יש להגיש במעטפה סגורה במזכירות העירייה, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני18.12.2017 בשעה 15:00.
ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 57/2017.קרא עוד >>
12/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני 20.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 50/2017.קרא עוד >>
6/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שלישי 14.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 52/2017.קרא עוד >>
31/10/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי מלא לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 14.11.2017 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 51/2017. ניתן לשלוח בפקס:
03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
31/10/2017
9.2.1. את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז 49/2017" לביצוע עבודות שחזור ושיקום מבני באר ופיתוח סביבתי" להכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום 19.11.17 בשעה 15:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), במשרדי המזמין ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל קומה שניה בלשכת מנכ"ל העירייה.קרא עוד >>
26/10/2017
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז
יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה,
לא יאוחר מיום 31.10.2017 בשעה 15:00קרא עוד >>
22/10/2017
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד