Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 27.7.2017 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 27/2017
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מור יניב 03-5319293קרא עוד >>
10/07/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית, בתיבת המכרזים מכרז פומבי מס' 14/2017 במשרדי הרשות ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל וזאת לא יאוחר מיום 5/6/2017 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/05/2017
קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום חמישי 01.6.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 13/2017קרא עוד >>
8/05/2017
קורות חיים, תעודות, המלצות יש לשלוח לכתובת: עיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017. יש לציין מספר מכרז 12/2017.
ניתן לשלוח לפקס: 03-5319248 ו/או למייל: job@givat-shmuel.muni.il עד ליום חמישי 08.6.2017 בשעה 15:00.קרא עוד >>
4/05/2017
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות אישורים והמלצות לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 10/2017, עד ליום חמישי 27.4.2017 בשעה 15:00. ניתן לשלוח בפקס: 03-5324934.
שליחת קורות חיים למייל: viki@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
19/04/2017
קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום חמישי 20.4.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 11/2017קרא עוד >>
3/04/2017
קורות חיים, תעודות והמלצות, יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 18.4.2017 בשעה 15:00.יש לציין מס' מכרז 8/2017.קרא עוד >>
16/03/2017
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 7/2017, עד ליום חמישי 30.3.2017 בשעה 15:00. ניתן לשלוח בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
14/03/2017
נא לשלוח קורות חיים למייל shahaf.gs5@gmail.com או פקס 03-5326317
ניתן לקבל פרטים נוספים בטל: 03-5348120 ג'ודי או קטיה
קרא עוד >>
15/01/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים
שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 24.11.16 בשעה 15:00. מובהר כי משלוח ההצעה
בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו
הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
13/11/2016
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 20.11.16 בשעה 15:00 את ההצעות -
המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה
אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה. על גבי המעטפה יש לרשום את מס'
המכרז.קרא עוד >>
3/11/2016
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב
עליה "מכרז מס' 23/2016 " להקמת מרכז יום לתשושים ושיפוץ והתאמות במבנה קיים
לתשושי נפש בגבעת שמואל", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן,
ויתר האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.
1) המועד להגשת המכרז השתנה לתאריך 16/11/2016 בשעה 16:00.
2) עלות חוברת המכרז הינה 2,000 ₪ , בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל קומה שניה בלשכת מנכ"ל.קרא עוד >>
26/10/2016
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד