Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

גבייה

מנהלת המחלקה: גב' רויטל סולומון.
כתובת: בן גוריון 24, מיקוד 54017 , גבעת שמואל.
טלפון : 03-5319217/218/291
פקס: 03-5325396 
דואר אלקטרוני:
revitals@givat-shmuel.muni.il

כתובת דואר חדשה וייעודית לפניות תושבים
בכל תחומי הגבייה:
gvia@givat-shmuel.muni.il

למען טיפול יעיל וממוקד אנא ציינו בכל פנייה: 
שם מלא * כתובת מגורים * טלפון ליצירת קשר


הנחות מארנונה הקבועות בהוראות הדין

(הקש לצפייה)


מחלקת הגביה תהיה סגורה ב 21/12/2016-22/12/2016 עקב היערכות לשנת הכספים 2017.

בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל. עמכם הסליחה.


 

 

מידע וטפסים:

 

טבלת מבחן הכנסה לקביעת שיעור הנחה מארנונה לשנת 2015

מידע חיוני בנושא בירורים ותשלומים

 

הצהרה על תיקון נזילת מים סמויה

 

הוראה לחיוב חשבון
הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

ניתן לשלם חשבונות ארנונה ומים באמצעות מערכת תשלומיםארנונה כללית:
 
 
 

תחומי פעילות המחלקה:

← בקשות לחיבור מים (בדירות חדשות ומקרים של חילופי דיירים) ועדכון נתונים בעת חילופי מחזיקים בנכס.
← בקשות לניתוקי מים בנכסים שפונו.
← עדכון הנחות בארנונה על-פי הקרטריונים.
← עדכון הנחות בתחומים אחרים לזכאים לכך. 
← עדכון נתונים המשפיעים על חיובי המים והארנונה (גודל נכס, הקצבה לגינה, מספר נפשות לצרכי חיוב מים,סיווג  נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס והפסקת שימוש בנכס וכו').
← מתן אישורים לטאבו שאין חובות על הנכס.
← טיפול בהוראות קבע.
← טיפול בתשלומים בהמחאות מעותדות וכרטיסי אשראי.
← גביית חובות.
← התראה לפני אכיפה.
← ניתוקי מים.
← ביצוע עיקולים בנכס, בבנקים ואצל צד שלישי.
← הגשת תביעות משפטיות.
← ביצוע הוצאות לפועל.
← גביית אגרות חנוך.
← חיובי אגרות שלטים


הנחות בארנונה

ארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודות העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו בכל מבנה שאינו משמש למגורים, כגון חנויות , משרדים, מבני מלאכה, תעשייה וחניונים. חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימאליים בהתאם לסוגי השימושים השונים.

כספי הארנונה הכללית משמשים למימון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות, והרווחה וכן למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות , תאורת רחובות ועוד. 

הנחות ניתנות בארנונה בלבד (ובמקרים מסוימים גם בסוגי שירות אחרים, ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר).

הנחות בארנונה נקבעו בתקנות שפורסמו ע"י משרד הפנים, ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י השר ומעודכנים מדי שנה. אין העירייה רשאית לחרוג מתקנות אלו. חובה זו מוטלת על כל אזרח באופן שווה. אי מילוי חובה זו גורמת נזק ישיר לתושב עצמו, לכן אנו שוקדים שכל אזרח ימלא חובה זו.

עבור לתוכן העמוד