Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

תכנון עירוני

תכנית אב לגבעת שמואל

הכנת תכנית אב המיועדת להנחות מדיניות תכנון ופיתוח עירונית לטווח הארוך ולהוות בסיס להנחיה והערכה של תכניות מפורטות ופרויקטים נקודתיים בטווח הקצר.

בתחילת שנות ה-90 הוחל, ביוזמתה של העירייה הליך תכנוני  כוללני לכל תחום הישוב אשר בא לידי ביטוי בתכנית אב חדשה שגובשה בשיתוף ובהסכמה עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה, אומצה ע"י הועדה והיוותה בסיס לאשורן של התכניות לבניה חדשה בישוב.
תכניות שינוי המתאר אשר אושרו ע"י הועדה המחוזית לאחר מכן, נגזרו כולן מתכנית האב וחלקן הגדול נמצא היום בתנופת בניה.

בתחילת שנות ה-2000 נבחנה תכנית האב מחדש וזאת בעיקר לצורך תאום נושא הפרוגרמות לשטחי ציבור.
עיון בתכנית האב המעודכנת מעלה כי בישוב גבעת שמואל נתגבשה מערכת עירונית מובהקת הכוללת מאפייני בניה, איכלוס ושרותי ציבור.

בחלק הדרום מזרחי של הישוב הנשען על דרך יצחק רבין ובחלקו הצפון מערבי הנשען על כביש 4 (גהה) נותרו לתכנון מתארי מפורט שני מתחמים חשובים האמורים ליתן תשובה בנושאי פיתוח עירוניים כמו מסחר, תעסוקה ומגורים.

לגבעת שמואל תכניות אב בנושאים הבאים:

א. תכנית אב לגבעת שמואל»
ב. תכנית אב לתחבורה
ג. תכנית אב לביוב»
ד. תכנית אב למים וניקוז»
  
תב"עות בגבעת שמואל:
א.  ממ\3043\1 אצבע סיליקון- נמצאת בשלב של דיונים בועדה המקומית. מיועד למגורים+משרדים
ב.  רצועה שלישית – לאורך כביש יצחק רבין מזרחית לישוב.נמצא בשלבי תכנון. מיועד למגורים,תעשיה, מסחר, משרדים.
ג.  ממ\3062\3 הופקדה מיעדת למגורים + מסחר.
ד.  ממ\3154 התכנית הופקדה ונמצאת בשלבי התנגדיות מיועדת לתכנון 1800 יח"ד.
ה.  ממ\3074\2 התכנית קיבלה מתן תוקף בתנאים, נמצאת בועדת ערר ארצית. מיועדת ל700 יח"ד.
ו.  ממ\3112\3 תכנית מאושרת ל500 יח"ד. החלה בנית המבנה הראשון.
ז.  ממ\3096\2 לאורך כביש גהה מול קוקה קולה. קיבלה מתן תוקף בתנאים. מיועדת לבנית מבני משרדים וע"י כך תשופר היציאה מגבעת שמואל צפונה לכביש 4 בשיתוף משרד התחבורה.

למידע נוסף יש לפנות לועדה לתכנון ובניה  "מצפה אפק"»

 תכנית אב לתחבורה

לגבעת שמואל קיימת תכנית אב לתחבורה הכוללת דרכים עתידיות ויציאות מגבעת שמואל לכבישים ראשיים. ממזרח – כביש רבין, ממערב – כביש גהה, מדרום – כביש מכבית. תכנית זו מאושרת ע"י משרד התחבורה.
משרד התחבורה מתכנן כביש שרות במקביל לכביש גהה כך שהמשרדים אשר יבנו לאורך כביש גהה יכנסו דרך כביש השרות המתוכנן ולא דרך מרכז הישוב.

העירייה נמצאת בשלבי תכנון עם חברת נתע לגבי רכבת קלה – קו סגול אשר יעבור דרך אוניברסיטת בר אילן לכיוון כביש יצחק רבין דרך תבע 3154. (משולש דרומי) .

במסגרת ועדת תנועה ניתן להעביר בקשות בכתב למזכירת ועדת תנועה הנמצאת במחלקת ההנדסה בעירייה, כל בקשה תיבדק לגופה.
את הבקשות יש להעביר בפקס:035328523
המייל:heli@givat-shmuel.muni.il

תכנית אב לביוב ומים 
קיימת תכנית אב לביוב שעל פיה אנו פועלים להלן מספר נקודות להדגשה
א.  עד היום כל קוי ההולכה של השפכים של גבעת שמואל הובלו באמצעות צנרת משותפת לגבעת שמואל ופתח תקוה. לקו שפדן מערבי.
ב.  עם ההערכות החדשה בקוי השפד"ן והנחת קו שפד"ן המזרחי חוברה דרום גבעת שמואל לקו זה. המשמעות הינה שכ-3500 יח"ד יחוברו לקו זה.
ג.  נבדקת תכנית נוספת לחיבור כל מזרח גבעת שמואל לקו השפד"ן הנ"ל. המדובר בכ-3500 יח"ד וכ-500,000 מ"ר תעסוקה.
ד.  עפ"י האמור לעיל מרבית גבעת שמואל כ-80% תחובר באופן עצמאי לשפד"ן.

אספקת מים
באר

בימים אלו אנו נמצאים בשלבים מתקדמים להפעלת באר המים. לבאר קיים פוטנציאל של כ- חצי מיליון קוב לשנה, שזה כשליש מצריכת המים בגבעת שמואל.

חיבורי מים
אספקת המים ברובה מגיעה ממקורות ע"מ לייעל אספקת המים ולהבטיח סדירות אנו מתכננים שני מאגרי מים גדולים(בצפון ובדרום), וכן מתחברים ישירות בקו 20 צול לקו מקורות הראשי בכביש גהה.

בינוי בגבעת שמואל:
מחלקת ההנדסה מקדמת תכנון והקמה של למעלה מ- 40 פרוייקטים שונים ביניהם:
• בנית בתי ספר וגני-ילדים
• הקמת מתנ"ס
• הקמת אולמות ספורט בבתי הספר
• שדרוג ותוספת למבני ציבור קיימים
• הרחבת כבישים כיכרות ועוד
• תכנון תב"עות
• תכנון חניונים
• תכנון מערכות מים ביוב וניקוז
• תכנון שטחי ציבור

עבור לתוכן העמוד