נספח שילוט לעסקים

חקיקה:

חוק עזר לגבעת שמואל ( מודעות ושלטים), התשס"ג- 2003
על המבקש להתקין שילוט לעמוד בכול הוראות חוק העזר.

הגדרות


שלט: הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או שמו או טיבו של עסק או מוסד או כתובתו, או סמלו המסחרי של מוצר או שירות, והמציגה מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים וכיוצא בהם, או צירוף של אלה, בין אם ההודעה נתמכת או מחוברת לנכס ובין אם לאו, ולרבות אבזרים ומתקנים המחוברים להודעה, ולמעט הודעה כאמור שאינה נמצאת במקום העסק שאותו היא מפרסמת.

שילוט: הודעה המתפרסמת במקום ציבורי, העשויה מכל חומר שהוא והמראה באמצעים כלשהם מספרים או אותיות או מילים או איור או סמל או תבנית וכיוצא באלה, או כל צירוף של אלה, לרבות מתקן הנושא את ההודעה . 
בהגדרה זו נכללים גם שלטים המוצגים על גבי כלי רכב חונים או נעים במקום ציבורי

שלט צמוד עסק: שלט המוצב על קירות בית העסק או על קירות הבניין שבו העסק מנוהל במרחק שאינו עולה על 2 מטרים מהכניסה הראשית לבית העסק או לבניין שבו הוא מנוהל.

שילוט דגל: שילוט שהותקן שלא במקביל לקיר הבניין, והבולט מעל 30 ס"מ מקיר הבניין.

שילוט גג: שילוט שהותקן על על גג בניין , דפנותיו או מעקהו

שילוט רב צדדי: מיתקן לשילוט שניתן להציג באמצעותו מספר מודעות ושלטים מתחלפים, לרבות שילוט פריזמה.

שילוט אלקטרוני: שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים, לרבות דרך הארה, הסרטה או הקרנה.

שלט מדבקה: שלט המודבק לחלון ראווה או ויטרינה
 

חובת קבלת רישיון להצבת שלט


אין להציג או להתקין או לפרסם שילוט ואין להרשות לאחר לפרסם שילוט ואין לגרום לפרסום שילוט ללא קבלת רישיון שניתן על ידי ראש העיר (או על ידי מי שראש העיר הסמיכו), ובהתאם לתנאי אותו רישיון.

אין לשנות שילוט קיים ללא קבלת רישיון שילוט לכך.

שינוי שילוט בתקופת הרישיון יגרום לפקיעתו.

הגשת בקשה לרישיון שילוט


•    בקשה לרישיון שילוט תוגש על גבי טופס מתאים - טופס הגשת בקשה לשילוט
לבקשה יצורפו:

 • שם בעל העסק ומספר תעודת הזהות
 • שם העסק וכתובתו
 • תצלום חזיתי של הנכס עליו יוצב השלט
 • תרשים השילוט המבוקש, מידותיו ושירטוט מקום הצגתו  בנכס או במיקום המבוקש
 • פירוט סוג השילוט, צורתו, החומרים ממנו עשוי השילוט, צבעו, המסגרת או המתקן שעליהם יותקן.
 • לגבי שילוט מואר - יצורף לתוכנית אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי על תקינות השילוט וכי השילוט כולל ממסר פחת.
 • לגבי שילוט המוצב על מתקן- אישור מהנדס קונסטרוקציה ליציבות השלט.
 • במידה והשלט יוצב בשטח שאינו בחזקת המבקש- יוגש גם אישור בעל הנכס להצבת השלט.

הגבלות על הצבת שלטים
 

לא יאושר שלט ש:

 • גורם נזק או פוגע בחזותו של מבנה או מהווה מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח, אור, וכיוצר בהם או פוגע באיכות הסביבה.
 • מפריע לתנועת כלי הרכב או הולכי הרגל או מסכנם
 • עשוי מבד, קרטון וכיוצא באלה, למעט דגך המדינה.
 • חוסם דלת, חלון, יציאת חרום, או פתח אחר, או מפריע למעבר בו. 
 • מוצג על מתקן שאינו מיועד להצגת שילוט.
 • מתפרסם בשטח ציבורי, שלא על גבי מתקן המיועד לכך שאושר כדין.
 • מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן שייך השילוט לאדם המנהל במבנה את עסקו כדין, למעט מודעות בעלות אופי פוליטי.
 • צורת השלט או תוכנו פוגעים, לדעת הגורם המאשר, ברגשות הציבור
 • העסק מפרסם או נועד לתת מידע על עסק הפועל ללא רישיון כדין או בניגוד לדיני התכנון והבניה. 

מתי לא נדרש היתר להצבת שילוט לעסק


שילוט המודיע על מעבר עסק ממקום למשנהו, בגודל שאינו עולה על 100 ס"מ 100 ס"מ, בתקופה של 90 ימים ממועד העברה לא יחויב ברישיון או באגרת שילוט. 

תקופת הרישיון


תוקפו של היתר שילוט יהיה עד ל 31 בדצמבר של השנה בה הונפק.

הצהרה בגין הסרת שילוט

תשלום אגרה

 • בגין קבלת רישיון לשילוט תשלום אגרה שנתית כמפורט להלן.
 • היה והוגשה בקשה לרישיון לאחר ה 1.7 והשלט טרם הותקן- תשולם בגים הרישיון מחצית האגרה השנתית בלבד.
 • הוסר שלט שהותקן ברישיון עד ל 30.6 – יוכל בעל העסק לקבל בחזרה מחצית מדמי האגרה השנתית.

 

טבלת תעריפי האגרות לשנת 2024