לוגו עיריית גבעת שמואל

אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע)

 

הטופס ימולא ע"י מבקש הבקשה, כאשר ישנם עצים בוגרים במגרש ואין כוונת שינוי כריתה והעתקה.

אנו החתומים מטה:

 

 
 

 

ציין את מספר העצים

 
אנו מתחייבים בזאת לשמר את העצים במגרש הנ"ל בזמן הבנייה, לרבות מתן השקיה כנדרש לשם שימור העצים. 
אנו מתחייבים לשמור מרחק, לפחות 4 מ', בין העץ והבניה החדשה ובמידה ויידרש מתחייבים לבנות גדר הגנה מסביב לעץ, כפי שייקבע יל ידי מומחה לעצים.

 
 

Browser not supported

Browser not supported