לכבוד:
הממונה על יישוב חופש המידע

 
 
טופס בקשה לקבלת מידע
לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998
 
פרטי המבקש:
 


 

 


 
 
אני: (חובה) שדה חובה
 
פרטי הבקשה:
 

(ניתן לצרף מכתב מודפס. אין חובה לפרט את הסיבה לבקשה)

 
 
המידע המבוקש הינו: (חובה) שדה חובה
 
 
 
אגרת בקשה:
 
 
התחייבות:
אני מתחייב/ת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 266 ש"ח*
במידה והממונה על חוק חופש המידע יודיע לי, כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.

 
 
Browser not supported
 
 
 

* הערה: מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 6 שעות עבודה. 
בקשה למידע שהוא הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור לפי סעיף 6 (א) לחוק חופש המידע, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול.
עפ"י תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999, אגרת טיפול תחושב לפי סך של 54 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה השלישית.
אגרת הפקה של מידע תחושב לפי סך של 1.35 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.34 ש"ח לדיסק מחשב שנמסר.
אגרת בקשה לקבלת מידע עלותה 20 ש"ח, תשלום זה הינו תנאי לטיפול בבקשה, ולא יוחזר אף אם הבקשה תידחה.
במידה ועלות הטיפול באיתור המידע המבוקש, מיונו והפקתו יעלו על 266 ש"ח נודיעך מה העלות המשוערת של ההפקה.
תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אלייך, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.